Art. 98. - [Zarybianie na koszt państwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  98.  [Zarybianie na koszt państwa]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi zarybianie w celu utrzymania i odtwarzania zasobów ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Koszty wykonania zarybiania, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, wykonanie części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, który:
1)
prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie zarybiania;
2)
posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prowadzenia zarybiania.
4. 
W umowie, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności:
1)
zakres powierzonych zadań;
2)
sposób i termin realizacji powierzonych zadań;
3)
warunki rozwiązania umowy.
5. 
W przypadku powierzenia wykonania części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, przysługuje dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania tego zarybiania.