Rozdział 3 - Chów, hodowla organizmów morskich, zarybianie, wprowadzanie i przenoszenie organizmów morskich - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  3

Chów, hodowla organizmów morskich, zarybianie, wprowadzanie i przenoszenie organizmów morskich

1. 
Prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz:
1)
w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich - miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek;
2)
w przypadku zezwolenia na zarybianie:
a)
ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
b)
rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.
3. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), o ile jest wymagana.
4. 
Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich oraz zezwolenie na zarybianie zawierają odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 2.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.
6. 
Decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi zarybianie w celu utrzymania i odtwarzania zasobów ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Koszty wykonania zarybiania, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, wykonanie części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, który:
1)
prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie zarybiania;
2)
posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prowadzenia zarybiania.
4. 
W umowie, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności:
1)
zakres powierzonych zadań;
2)
sposób i termin realizacji powierzonych zadań;
3)
warunki rozwiązania umowy.
5. 
W przypadku powierzenia wykonania części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, przysługuje dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania tego zarybiania.
1. 
Zabrania się wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze i w terminie, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza obszar oraz termin, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
1. 
Wprowadzenie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007, w tym w celu wykorzystania w chowie lub hodowli, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób planowanego wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo;
3)
określenie gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez zespół doradczy, powołany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
5. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie:
1)
gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo.
6. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, nakłada się obowiązek monitorowania gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo przez okres co najmniej 2 lat w przypadku, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze umowy, powierzyć wykonywanie monitorowania instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego.
8. 
Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, przepis art. 98 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
a)
działalność nim objęta:
jest realizowana niezgodnie z zezwoleniem lub
stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich, lub
b)
gatunek, którego dotyczy zezwolenie, został umieszczony w wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm.), lub na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2022 r. poz. 2375).
9a. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, cofając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 lit. b, określa w decyzji o cofnięciu zezwolenia termin prowadzenia działalności, nie dłuższy niż 2 lata.
9b. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w ust. 9a, w terminie 30 dni od dnia cofnięcia zezwolenia.
10. 
Decyzji, o której mowa w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
11. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, w szczególności techniczne lub organizacyjne, wprowadzania lub przenoszenia organizmów morskich gatunku obcego lub niewystępującego miejscowo, mając na względzie znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków organizmów morskich oraz przewidywany wpływ takiego wprowadzenia lub przeniesienia na środowisko morskie.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr wprowadzeń i przeniesień, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 708/2007.
13. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 12, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.