Art. 98a. - [Zakaz wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze zarybiania i w terminie wykonywania zarybiania] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  98a.  [Zakaz wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze zarybiania i w terminie wykonywania zarybiania]
1. 
Zabrania się wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze i w terminie, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza obszar oraz termin, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.