[Gatunki obce lub niewystępujące miejscowo] - Art. 99. - Rybołówstwo morskie. - Dz.U.2022.540 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Gatunki obce lub niewystępujące miejscowo] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.540 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  99.  [Gatunki obce lub niewystępujące miejscowo]
1. 
Wprowadzenie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007, w tym w celu wykorzystania w chowie lub hodowli, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób planowanego wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo;
3)
określenie gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez zespół doradczy, powołany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
5. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie:
1)
gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo.
6. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, nakłada się obowiązek monitorowania gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo przez okres co najmniej 2 lat w przypadku, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze umowy, powierzyć wykonywanie monitorowania instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego.
8. 
Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, przepis art. 98 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
a)
działalność nim objęta:
jest realizowana niezgodnie z zezwoleniem lub
stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich, lub
b)
gatunek, którego dotyczy zezwolenie, został umieszczony w wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm.), lub na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718).
9a. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, cofając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 lit. b, określa w decyzji o cofnięciu zezwolenia termin prowadzenia działalności, nie dłuższy niż 2 lata.
9b. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w ust. 9a, w terminie 30 dni od dnia cofnięcia zezwolenia.
10. 
Decyzji, o której mowa w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
11. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, w szczególności techniczne lub organizacyjne, wprowadzania lub przenoszenia organizmów morskich gatunku obcego lub niewystępującego miejscowo, mając na względzie znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków organizmów morskich oraz przewidywany wpływ takiego wprowadzenia lub przeniesienia na środowisko morskie.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr wprowadzeń i przeniesień, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 708/2007.
13. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 12, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.