[Delegacja ustawowa] - Art. 23. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 23. - [Delegacja ustawowa] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r.
Art.  23.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
listę IGO stwarzających zagrożenie dla Unii:
a)
podlegających szybkiej eliminacji,
b)
rozprzestrzenionych na szeroką skalę,
2)
listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski:
a)
podlegających szybkiej eliminacji,
b)
rozprzestrzenionych na szeroką skalę,
3)
działania zaradcze przeprowadzane w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz warunki ich przeprowadzania,
4)
środki mające na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO - w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

- kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej ochrony środowiska przed IGO stwarzającymi zagrożenie dla Unii i IGO stwarzającymi zagrożenie dla Polski.

2. 
Przy opracowaniu projektu działań zaradczych w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz warunków ich przeprowadzenia zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.