Art. 87. - [Cofnięcie pozwolenia] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  87.  [Cofnięcie pozwolenia]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, pozwolenie na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku prowadzenia połowów niezgodnie z pozwoleniem, o którym mowa w art. 84 ust. 1, lub z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim.
2. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.