Art. 84. - [Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  84.  [Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia]
1. 
Połowy organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek:
1)
instytutu badawczego albo instytutu naukowego, prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego;
2)
uczelni albo szkoły ponadpodstawowej, kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
centrów kształcenia zawodowego, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera:
1)
nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac;
3)
przewidywany obszar połowów;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
planowaną wielkość połowów;
6)
przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;
7)
oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku.
4. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3-7.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia objętych nimi połowów organizmów morskich.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może odmówić, w drodze decyzji, wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli prowadzenie planowanych połowów spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza lub prowadzenie planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe ze względu na ochronę żywych zasobów morza.
7. 
Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w ust. 3.
8. 
Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
9. 
Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.