Art. 130. - [Wymierzanie i zapłata kar pieniężnych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  130.  [Wymierzanie i zapłata kar pieniężnych]
1. 
Kary, o których mowa w niniejszym rozdziale, wymierza, w drodze decyzji, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, z tym że kary określone w art. 122 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2. 
Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.
3. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, są wpłacane na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej i stanowią dochód budżetu państwa.