Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich oraz szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.43.260

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,
2)
szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym:
a)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych oraz ich konstrukcję,
b)
sposób prowadzenia połowów,
c)
wielkości dopuszczalnego przyłowu,
d)
sposób oznakowania narzędzi połowowych używanych wyłącznie do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu

- które nie są objęte Wspólną Polityką Rybacką Unii Europejskiej.

1.
Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:
1)
certy (Vimba vimba L.) - 30 cm;
2)
leszcza (Abramis brama L.) - 40 cm;
3)
okonia (Perca fluviatilis L.) - 17 cm;
4)
płoci (Rutilus rutilus L.) - 20 cm;
5)
sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - 45 cm;
6)
siei (Coregonus lavaretus L.) - 40 cm;
7)
szczupaka (Esox lucius L.) - 45 cm;
8)
pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) - 40 cm;
9) 2
węgorza (Anguilla anguilla L.) - 50 cm.
2.
Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:
1)
łososia i troci w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;
2)
sandacza w terminie od dnia:
a)
25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości geograficznej wschodniej,
b)
10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00" a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,
c)
20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00" długości geograficznej wschodniej;
3) 3
jesiotra ostronosego w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
4) 4
węgorza w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca na obszarze morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
1.
Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi jest dozwolone zatrzymanie przyłowu gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-8.
2.
Przyłów gatunków ryb wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-8, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20 % masy okoni i płoci, będących celem połowów ukierunkowanych.
1.
Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu, natychmiast zaprzestaje się używania tego narzędzia połowowego lub zmienia łowisko.
2.
W przypadku narzędzi ciągnionych przez zmianę łowiska rozumie się zmianę głębokości trałowania:
1)
na zachód od południka 15°00'00" długości geograficznej wschodniej - o 10 m;
2)
na wschód od południka 15°00'00" długości geograficznej wschodniej - o 20 m.
Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów narzędzi połowowych:
1)
niewody, w tym:
a)
niewody duńskie,
b)
niewody dobrzeżne,
c)
przywłoki,
d)
cezy;
2)
ciągnione, w tym:
a)
włoki,
b)
tuki,
c)
włoczki;
3)
usidlające i oplątujące, z wyłączeniem pławnic, w tym:
a)
wontony,
b)
mance,
c)
nety,
d)
drygawice;
4)
pułapkowe, w tym:
a)
niewody stawne,
b)
żaki,
c)
mieroże,
d)
alhamy;
5)
zahaczające, w tym:
a)
wędy,
b)
sznury haczykowe,
c)
takle.
Do prowadzenia na morzu terytorialnym połowów ryb niżej wymienionych gatunków ustanawia się następujące, najmniejsze długości boku oczka narzędzi połowowych w milimetrach:
GatunekDługość boku oczka
troć80
pstrąg tęczowy65
leszcz i sandacz60
sieja i szczupak55
płoć i okoń30
węgorz16
Prześwit oczka w wontonach służących do połowu okonia lub płoci nie może przekroczyć 70 mm.
Na morzu terytorialnym największa dopuszczalna liczba wystawianych jednocześnie na łowisku wontonów, manc oraz netów przeznaczonych do połowów płastug wynosi:
1)
100 sztuk - dla statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 12 m;
2)
200 sztuk - dla statków rybackich o długości całkowitej od 12 do 18 m;
3)
300 sztuk - dla statków rybackich o długości całkowitej powyżej 18 m.
1.
Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość zestawu sieci mierzona wzdłuż nadbory nie może przekroczyć dla:
1)
wontonów - 500 m;
2)
manc - 300 m.
2.
Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym długość:
1)
pojedynczego wontonu lub mancy nie może przekroczyć 50 m;
2)
pojedynczej nety służącej do połowów płastug nie może przekroczyć 75 m.
1.
Przy prowadzeniu połowów śledzi długość skrzydła naprowadzającego niewodu stawnego nie może przekroczyć 600 m.
2.
Połowy śledzi z użyciem niewodów stawnych mogą być prowadzone w okresie od dnia 1 marca do dnia 20 czerwca.
Na zachód od południka 15°23'14" długości geograficznej wschodniej przy prowadzeniu połowów organizmów morskich:
1)
w strefie 5 Mm od linii brzegu w okresie od dnia 25 marca do dnia 10 maja używa się narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu śledzia lub skarpia;
2)
na morzu terytorialnym w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia przy prowadzeniu połowów statkami rybackimi o długości całkowitej powyżej 12,5 m używa się narzędzi ciągnionych.
Wystawione na morzu terytorialnym narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe i zahaczające, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.), należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin.
1.
Niedozwolony jest połów organizmów morskich z użyciem narzędzi ciągnionych oraz prowadzenie połowów z użyciem statków rybackich o długości całkowitej powyżej 15 m:
1)
od linii toru wodnego Gdynia - Hel od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony pełnego morza - na głębokościach mniejszych niż 20 m;
2)
na obszarze pomiędzy południkami 14°38'00" i 15°01'00" długości geograficznej wschodniej - w strefie 6 Mm od linii brzegu;
3)
na pozostałych obszarach wód - w strefie 3 Mm od linii brzegu.
2.
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia pomiędzy południkami 19°21'00" a 19°26'30" długości geograficznej wschodniej dopuszcza się prowadzenie ukierunkowanych połowów śledzia z użyciem narzędzi ciągnionych oraz z użyciem statków rybackich o długości całkowitej do 19 m poza strefą 2 Mm od linii brzegu.
Przy prowadzeniu połowów organizmów morskich na morzu terytorialnym niedozwolone jest używanie:
1)
narzędzi ciągnionych jednocześnie z narzędziami usidlającymi, oplątującymi, pułapkowymi lub zahaczającymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych i włoczków;
2)
niewodów stawnych jednocześnie z mancami, wontonami lub netami.
Niedozwolone jest dryfowanie takli w strefie 4 Mm od linii brzegu.
1.
Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami narzędzi usidlających, oplątujących, pułapkowych lub zahaczających nie mogą być mniejsze niż 100 m.
2.
Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami:
1)
takli - nie mogą być mniejsze niż 500 m;
2)
manc - nie mogą być mniejsze niż 50 m, na obszarze wód na zachód od południka 15°23'14" długości geograficznej wschodniej.
1.
Niedozwolone jest trałowanie w odległości mniejszej niż 150 m od narzędzi usidlających, oplątujących, pułapkowych lub zahaczających.
2.
Niedozwolone jest wydawanie narzędzi ciągnionych przed innym statkiem znajdującym się na tym samym kursie w odległości mniejszej niż 1.000 m.
3.
Niedozwolone jest przecinanie kursu trałującego statku rybackiego za tym statkiem w odległości mniejszej niż 1.000 m.
4.
Pomiędzy statkami rybackimi trałującymi równolegle zachowuje się taką odległość, aby jeden statek nie zaczepił o narzędzia połowowe drugiego statku.
Prowadzenie połowów w tukę odbywa się przy jednoczesnym użyciu dwóch statków rybackich różniących się między sobą długością całkowitą o nie więcej niż 5 m.
Jeżeli na kursie statku rybackiego znajdują się takle, dokłada się wszelkich starań w celu ich ominięcia, a gdy jest to niemożliwe, podnosi się je na dziobie statku rybackiego, przecina, a następnie zawiązuje starannie za rufą.
Niedozwolone jest pozostawianie na łowisku po zakończeniu połowów w danym rejsie połowowym elementów narzędzi połowowych lub elementów oznakowania narzędzi połowowych.
Podczas jednego rejsu połowowego armator statku rybackiego prowadzi połowy śledzi na obszarze ICES Morza Bałtyckiego:
1)
25-27, 28.2, 29 i 32 albo
2)
22-24.
Niewody używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznacza się w następujący sposób:
1)
matnię niewodu:
a)
pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm - w porze dziennej,
b)
bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody - przy złej widoczności oraz w porze nocnej;
2)
skrzydła niewodu:
a)
pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm - w porze dziennej,
b)
bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody - przy złej widoczności oraz w porze nocnej

- umieszczonymi w połowie długości skrzydeł.

1.
Narzędzia usidlające, oplątujące, pułapkowe oraz zahaczające używane do połowów w strefie 3 Mm od linii brzegu oznacza się w następujący sposób:
1)
na końcu zestawu w sektorze zachodnim, licząc od południa poprzez zachód i obejmując północ, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki oraz 2 pasy taśmy odblaskowej;
2)
na końcu zestawu w sektorze wschodnim, licząc od północy poprzez wschód i obejmując południe, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej;
3)
zestaw wystawiony przy powierzchni wody na tyczce bojki znakuje się dodatkowo, mocując znak topowy z pasem taśmy odblaskowej lub reflektorem radarowym;
4)
zestaw wystawiony przy powierzchni wody w porze nocnej, z wyłączeniem manc służących do połowu śledzia, na tyczce bojki przymocowanej w:
a)
sektorze zachodnim zestawu - znakuje się dodatkowo, mocując 2 latarnie,
b)
sektorze wschodnim zestawu - znakuje się dodatkowo, mocując latarnię;
5)
do zestawu, którego długość przekracza 1 Mm, mocuje się dodatkowo w równych odstępach nie większych niż 1 Mm bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej, a jeżeli zestaw jest wystawiony przy powierzchni wody w porze nocnej, do tyczek bojek pośrednich mocuje się dodatkowo latarnię;
6)
zestaw wystawiony przy dnie w wodach o małej głębokości oznacza się w sposób określony dla zestawu wystawionego przy powierzchni wody;
7)
do każdego końca zestawu takli mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę, pas taśmy odblaskowej oraz, w porze nocnej, w latarnię; jeżeli zestaw takli jest przymocowany jednym końcem do statku rybackiego dryfującego wraz z zestawem, oznakowanie tego końca nie jest obowiązkowe;
8)
do każdego końca zestawu sznurów haczykowych mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki, a ponadto do zestawu przymocowuje się w odstępach co 500 haków bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę;
9)
do każdego końca niewodu stawnego służącego do połowu śledzia oraz po jego obu stronach mocuje się w odstępach nie mniejszych niż 75 m bojki z tyczką zaopatrzoną w 3 chorągiewki, 2 pasy taśmy odblaskowej oraz reflektor radarowy.
2.
Określa się warunki, jakie powinny spełniać elementy oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 1:
1)
chorągiewki mają kształt prostokąta o długości boku nie mniejszej niż 40 cm;
2)
chorągiewki mocuje się do tyczki bojki dłuższym bokiem;
3)
chorągiewki mocuje się do tyczki bojki w odległości nie mniejszej niż 80 cm od powierzchni wody;
4)
chorągiewki mocuje się do tyczki bojki, zachowując pomiędzy nimi odległość nie mniejszą niż 20 cm - jeżeli do tyczki bojki mają być przymocowane 2 chorągiewki;
5)
chorągiewki użyte do oznakowania tego samego zestawu mają jednakowe wymiary;
6)
chorągiewki użyte do oznakowania końców tego samego zestawu są takiego samego koloru;
7)
chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy powierzchni wody są koloru czerwonego;
8)
chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy dnie są koloru czarnego;
9)
chorągiewki bojek pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są koloru białego;
10)
pas taśmy odblaskowej ma szerokość co najmniej 6 cm;
11)
znak topowy oraz reflektor radarowy ma kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm;
12)
bojki oraz znaki topowe nie mogą być koloru czerwonego i zielonego;
13)
długość linki, za pomocą której bojka jest przymocowana do zestawu wystawionego przy dnie, nie może przekraczać 1,5-krotności głębokości wody w miejscu wystawienia narzędzia połowowego;
14)
linkę, o której mowa w pkt 13, wykonuje się z tworzywa samotonącego albo obciąża;
15)
latarnia świeci światłem błyskowym koloru żółtego o częstotliwości - błysk co 5 sekund (F 1 Y 5s), które jest widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm;
16)
echo reflektora radarowego jest odbierane z odległości nie mniejszej niż 2 Mm.
Narzędzia połowowe oznacza się oznaką rybacką:
1)
cezy, przywłoki - na pływakach lub bojkach świetlnych służących do oznakowania matni i skrzydeł;
2)
włoki, tuki, włoczki oraz niewody duńskie i dobrzeżne:
a)
na deskach trałowych i orczykach lub
b)
na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaciskowej, poprzez przymocowanie identyfikatora z oznaką rybacką;
3)
wontony, mance, nety, drygawice - na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich bojkach;
4)
niewody stawne, żaki, alhamy - na skrajnych tyczkach lub bojkach;
5)
mieroże - na górnej części kabłąka;
6)
wędy, sznury haczykowe, takle - na pływakach i wszystkich bojkach.
Jeżeli na pokładzie statku rybackiego znajdują się dorsze w ilości większej niż określona w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 (Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2007, str. 1) - wyładunku dorszy dokonuje się wyłącznie w portach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Armatorzy statków rybackich, dla których w specjalnym zezwoleniu połowowym nie została określona kwota połowowa dorsza, nie zatrzymują na pokładzie statku rybackiego ani nie dokonują wyładunku żadnej ilości dorszy.
Wyładunku ryb niesortowanych, które nie są przeznaczone do konsumpcji, dokonuje się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2300 oraz w sobotę w godzinach od 1500 do 2300 wyłącznie w portach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiającego wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 779/97 oraz w art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.) - jest właściwe Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni.
 
1.
W okresie od dnia 22 kwietnia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.:
1)
ukierunkowane połowy dorszy są prowadzone:
a)
od dnia 22 kwietnia do dnia 26 kwietnia, od dnia 2 maja do dnia 6 maja, od dnia 12 maja do dnia 16 maja - przez statki rybackie, których portem macierzystym jest port w Ustce lub port znajdujący się na zachód od portu Ustka,
b)
od dnia 27 kwietnia do dnia 1 maja, od dnia 7 maja do dnia 11 maja, od dnia 17 maja do dnia 21 maja - przez statki rybackie, których port macierzysty znajduje się na wschód od portu Ustka;
2)
ukierunkowanych połowów dorszy nie prowadzi się od dnia 22 maja do dnia 30 września.
2. 12
(uchylony).
Ukierunkowanych połowów dorszy nie prowadzi się na obszarze ICES 22-24 w okresie od dnia 22 grudnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
Ukierunkowane połowy śledzi na obszarze ICES 22-24, w okresie od dnia 28 kwietnia 2010 r. do dnia 20 maja 2010 r., prowadzi się:
1)
przy użyciu:
a)
statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 12 m,
b)
narzędzi połowowych wymienionych w § 6 pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4 lit. a i b oraz
2)
w odległości do 3 Mm od linii brzegowej.
W 2010 r. ukierunkowanych połowów śledzi nie prowadzi się na obszarze ICES 22-24 w okresie od dnia 21 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 56, poz. 374).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  16 LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI

1. Dziwnów

2. Kołobrzeg

3. Darłowo

4. Ustka

5. Łeba

6. Hel

7. Władysławowo

8. Jastarnia

9. Gdańsk (nabrzeże Pleniewo)

10. Mrzeżyno

11. Świnoujście

12. Krynica Morska (przystań morska)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  17 LISTA PORTÓW, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH NIEPRZEZNACZONYCH DO KONSUMPCJI

1. Gdynia

2. Hel

3. Władysławowo

4. Ustka

5. Darłowo

6. Kołobrzeg

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 § 2 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.71.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
3 § 3 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.65.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2009 r. - zob. też § 2 powołanego rozporządzenia.
4 § 3 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.71.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 maja 2010 r.
5 § 18a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
6 § 20a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1545) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 2013 r.
7 § 24:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.225.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 października 2011 r. (Dz.U.11.220.1305) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2011 r.

8 § 24a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.225.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2008 r.
9 § 24b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 października 2011 r. (Dz.U.11.220.1305) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2011 r.
10 § 25 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 października 2011 r. (Dz.U.11.220.1305) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2011 r.
11 § 25a:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.66.407) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2008 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.88.538) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2008 r.

12 § 25a ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.
13 § 25b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.225.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2008 r.
14 § 25c:

- dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.71.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 2010 r. (Dz.U.10.84.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2010 r.

15 § 25d dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 maja 2010 r. (Dz.U.10.84.550) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 2010 r.
16 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.103.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2009 r. (Dz.U.09.65.549) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 maja 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.71.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 2010 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 października 2011 r. (Dz.U.11.220.1305) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2011 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 maja 2014 r. (Dz.U.2014.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2014 r.

17 Załącznik Nr 2 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 października 2011 r. (Dz.U.11.220.1305) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2011 r.