Dział 5 - Kary pieniężne - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

DZIAŁ  V

Kary pieniężne

Kto niszczy tarliska, ikrę lub narybek, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Kto podczas wykonywania rybołówstwa morskiego używa materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie, podlega karze pieniężnej w wysokości 7000 zł.

Armator statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku oznakowania narzędzi połowowych oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł.

Kto narusza, stanowiące cudzą własność, narzędzia połowowe, w sytuacji gdy nie jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi lub potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim:

1)
o polskiej przynależności, będąc armatorem, którego siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł;
2)
o obcej przynależności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega, w przypadku statku o długości całkowitej:
a)
nie większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Kto wyładowuje na ląd, wprowadza do obrotu, magazynuje, transportuje lub przeładowuje organizmy morskie złowione z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia.

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim, który nie jest wpisany do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

1. 
Właściciel statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku:
1)
oznakowania statku rybackiego oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
wynikającego z art. 16 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
2. 
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 2 stała się ostateczna, właściciel statku rybackiego ponownie nie dopełnił tego obowiązku, podlega on karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Kto zmienia, zakrywa, przysłania, zamazuje lub zaciera oznakę rybacką statku rybackiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Kto:

1)
prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów komercyjnych bez:
a)
wydanej na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
wydanego na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
wykonuje rybołówstwo komercyjne:
a)
bez posiadania na statku rybackim dokumentu licencji wydanej na ten statek rybacki albo jej duplikatu, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł,
b)
w przypadku gdy licencja lub specjalne zezwolenie połowowe wydane na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, zostały zawieszone, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
na podstawie podrobionej lub przerobionej licencji albo specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł;
3)
wykonując rybołówstwo komercyjne:
a)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia,
b)
dokonuje przeładunku organizmów morskich na morzu wbrew zakazowi określonemu w art. 20 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
wydaje lub wystawia narzędzia połowowe w taki sposób lub w takim miejscu, że powodują uszkodzenia innych narzędzi połowowych albo utrudniają połów, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne z naruszeniem przepisów WPR, przepisów ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlega w przypadku:

1)
armatora statku rybackiego o długości całkowitej:
a)
równej albo większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności wynagrodzenia,
b)
mniejszej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia;
2)
kapitana statku rybackiego o długości całkowitej:
a)
równej albo większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia,
b)
mniejszej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.
1. 
Kto dopuścił się poważnego naruszenia przepisów WPR, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości pięciokrotności wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
2. 
Kto w okresie 5 kolejnych lat dopuścił się co najmniej dwukrotnie poważnego naruszenia przepisów WPR, o których mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy dniu przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów WPR nie mniejszą niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
1. 
Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:
1)
bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, lub wbrew warunkom w nim określonym lub wbrew warunkom określonym w art. 94 albo bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
2)
bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, albo bez dokumentu tożsamości lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
3)
niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 lub 2,
4)
z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 96 pkt 1,
5)
na obszarach określonych w art. 96 pkt 2,
6)
wbrew zakazowi określonemu w art. 98a ust. 1

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności wynagrodzenia.

2. 
Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
1. 
Kto z naruszeniem przepisów ustawy:
1)
prowadzi połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego,
2)
prowadzi chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,
3)
wprowadza do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej gatunki obce lub przenosi na te obszary organizmy morskie gatunków niewystępujących miejscowo

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.

2. 
(uchylony).

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 120, art. 124 pkt 3 lit. a, art. 125, art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju dokonanych naruszeń, ich społecznej szkodliwości, wpływu na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego oraz w zależności od osiągniętych korzyści finansowych wynikających z danego naruszenia lub od wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku tego naruszenia.

1. 
Kary, o których mowa w niniejszym rozdziale, wymierza, w drodze decyzji, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, z tym że kary określone w art. 122 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2. 
Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.
3. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, są wpłacane na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej i stanowią dochód budżetu państwa.
1. 
Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat.
2. 
Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.
3. 
Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. 
W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej albo uwzględnienia skargi na decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej przez organ, który wydał decyzję, albo przez sąd administracyjny, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia, w którym wydana decyzja lub orzeczenie o zwrocie tej kary stały się ostateczne.
5. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180).