Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1. 
Ustawa określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:
1)
nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2)
racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza;
3)
nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.
2. 
Przepisy ustawy stosuje się do:
1)
właścicieli, armatorów i kapitanów statków rybackich o polskiej przynależności, wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami tych obszarów;
2)
armatorów oraz kapitanów statków rybackich o obcej przynależności, wykonujących rybołówstwo komercyjne w wyłącznej strefie ekonomicznej;
3)
kapitanów statków rybackich o obcej przynależności wwożących na obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej świeże lub przetworzone organizmy morskie;
4)
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:
a)
prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego,
b)
wykonują na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej rybołówstwo rekreacyjne,
c)
prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,
d)
wprowadzają do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszą na tych obszarach organizmy morskie gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo.