Art. 118. - [Naruszanie cudzych narzędzi połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  118.  [Naruszanie cudzych narzędzi połowowych]

Kto narusza, stanowiące cudzą własność, narzędzia połowowe, w sytuacji gdy nie jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi lub potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.