Art. 114a. - [Sposób wykonania w przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji rynku rybnego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  114a.  [Sposób wykonania w przypadkach niecierpiących zwłoki obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji rynku rybnego]
1. 
W przypadku niecierpiącym zwłoki Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, realizując zadania, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", poprzez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w widocznym miejscu.
2. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zadań, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1.