Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.5.30

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 11 stycznia 2008 r.
w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2008 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.
1.
Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej odbywa się przez jej podział na statki rybackie wpisane do rejestru statków rybackich, z tym że w przypadku ogólnej kwoty połowowej dorsza, określonej dla Morza Bałtyckiego, w okresie:
1)
od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca - wykorzystuje się do 35 % tej kwoty;
2)
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca - wykorzystuje się do 35 % tej kwoty;
3)
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia - wykorzystuje się do 30 % tej kwoty.
2.
Kwotę połowową dorsza niewykorzystaną w danym okresie, o którym mowa w ust. 1, wykorzystuje się w okresie następnym, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia.
1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia, określonej dla Morza Bałtyckiego na statki rybackie, których armatorzy w 2007 r. posiadali kwoty połowowe łososia w specjalnym zezwoleniu połowowym, dokonuje się, przyznając:
1)
10 % - na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;
2)
90 % - do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.
2.
Kwota połowowa łososia, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej łososia przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m.
1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza, określonej dla Morza Bałtyckiego, na statki rybackie, których armatorzy w 2005 r. posiadali kwoty połowowe dorsza w specjalnym zezwoleniu połowowym, dokonuje się, przyznając:
1)
11 % - na statki rybackie o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki, z tym że wymagania posiadania kwoty połowowej dorsza w 2005 r. w specjalnym zezwoleniu połowowym nie stosuje się wobec statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 8 m;
2)
89 % - do podziału na statki rybackie o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.
2.
Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 1, ogólną kwotę połowową dorsza, określoną dla Morza Bałtyckiego, stosownie do art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzającego dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz. Urz. WE L 115 z 09.05.1996, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 317), pomniejsza się o kwotę 800 ton.
3.
Kwota połowowa dorsza, odłowiona przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m, nie może przekraczać limitu kwoty połowowej dorsza przyznanej na statek rybacki o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 10 m, lecz mniej niż 15 m.
Ogólna kwota połowowa gładzicy, szprota i śledzia, określona dla Morza Bałtyckiego, może być wykorzystana przez armatorów statków rybackich bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla obszarów:
1)
Svalbard,
2)
objętych:
a)
Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,
b)
Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

- dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997-2007, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2008 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się, przyznając:
1)
90 % - na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997-2007, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1, w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
10 % - na pozostałe statki rybackie.
Podziału ogólnej kwoty połowowej, określonej dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 6 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy silnika w kW, przyznając:
1)
90 % - na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w latach 1997-2007 przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2008 r., w drodze ich odłowienia lub wymiany kwot z organizacjami producentów mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
10 % - na pozostałe statki rybackie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do kwot połowowych przydzielanych na okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

ZAŁĄCZNIK 

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA STATKI RYBACKIE

1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale oraz współczynniki podziału, określone w poniższej tabeli:
KategoriaDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału
a10,00-14,990,5
b15,00-24,991
c25,00-26,990,7
d27 i powyżej0,2

2. Kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KP - oznacza ogólną kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,

X - oznacza kwotę połowową dorsza przypadającą na dany statek rybacki,

LSa, LSb, LSc, LSd - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętej w tabeli określonej w ust. 1, w kategorii a, b, c lub d,

wspa, wspb, wspc, wspd - oznaczają, zgodnie z tabelą określoną w ust. 1, współczynnik podziału dla statków rybackich ujętych w tej tabeli w kategorii a, b, c lub d,

wsp[a | b | c | d] - oznacza współczynnik podziału właściwy dla kategorii statków rybackich, do której, zgodnie z tabelą określoną w ust. 1, zalicza się statek, dla którego oblicza się kwotę połowową.