Art. 142. - [Wydatki budżetu państwa na realizację ustawy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  142.  [Wydatki budżetu państwa na realizację ustawy]
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:
1)
2015 r. - 32 100 tys. zł;
2)
2016 r. - 30 000 tys. zł;
3)
2017 r. - 30 100 tys. zł;
4)
2018 r. - 31 000 tys. zł;
5)
2019 r. - 31 700 tys. zł;
6)
2020 r. - 36 500 tys. zł;
7)
2021 r. - 33 500 tys. zł;
8)
2022 r. - 34 500 tys. zł;
9)
2023 r. - 35 300 tys. zł;
10)
2024 r. - 36 200 tys. zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wprowadzi mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu kosztów lub przesunięciu w czasie inwestycji lub wydatków związanych ze zbieraniem danych rybackich lub modernizacją systemów elektronicznego raportowania połowów - przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu realizacji WPR oraz zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków w zakresie wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.