Art. 122. - [Nieodpowiednie oznakowanie statku rybackiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  122.  [Nieodpowiednie oznakowanie statku rybackiego]
1. 
Właściciel statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku:
1)
oznakowania statku rybackiego oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
wynikającego z art. 16 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
2. 
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 2 stała się ostateczna, właściciel statku rybackiego ponownie nie dopełnił tego obowiązku, podlega on karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.