Art. 2. - [Definicje] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
dzień połowowy - okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny;
2)
historyczna baza połowowa - udokumentowane, na podstawie dzienników połowowych albo raportów połowowych, przez armatora statku rybackiego:
a)
wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich lub
b)
wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu danego gatunku organizmów morskich

- danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem rybackim, który został wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce;

3)
indywidualna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorowi na statek rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek;
4)
instytut badawczy - instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
5)
instytut naukowy - instytut naukowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
6)
licencja - licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009;
7)
ogólna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich danego gatunku:
a)
przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na określonym obszarze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przyznawania poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich,
b)
określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do odłowienia na określonym obszarze;
8)
organizmy morskie - ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe organizmy żyjące w wodach morskich, w tym ssaki morskie;
9)
połowy ukierunkowane - połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych gatunków organizmów morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów tych gatunków;
10)
ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - wprowadzenie do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego uprzednio wycofanego z wykonywania tego rybołówstwa bez zastosowania pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;
11)
przeładunek - przeładunek w rozumieniu art. 4 pkt 16 rozporządzenia nr 1224/2009;
12)
rozporządzenie nr 2017/1130 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130 z dnia 14 czerwca 2017 r. określające parametry statków rybackich (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 1);
13)
rozporządzenie nr 2017/218 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 209 z 12.08.2017, str. 56);
14)
rozporządzenie nr 812/2004 - rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91);
15)
rozporządzenie nr 708/2007 - rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);
16)
rozporządzenie nr 1005/2008 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);
17)
rozporządzenie nr 1224/2009 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);
18)
rozporządzenie nr 404/2011 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);
19)
rozporządzenie nr 1380/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.);
20)
rybołówstwo komercyjne - połów organizmów morskich w celach zarobkowych;
21)
rybołówstwo morskie - rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007;
22)
rybołówstwo rekreacyjne - połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych;
23)
specjalne zezwolenie połowowe - przyznawane armatorowi statku rybackiego upoważnienie do połowów w rozumieniu art. 4 pkt 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
24)
uznana organizacja klasyfikacyjna - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687);
25)
uznana organizacja producentów - organizację producentów, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), uznaną przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w trybie przepisów o rynku rybnym;
26)
wspólna kwota połowowa - kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom statków rybackich do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie;
27)
wyładunek - wyładunek w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia nr 1224/2009;
28)
(uchylony);
29)
zdolność połowowa - zdolność połowową w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia nr 1380/2013.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej - należy przez to rozumieć odpowiednio obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne lub wyłączną strefę ekonomiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, z późn. zm.).