Art. 105. - [Zadania ministra właściwego do spraw rybołówstwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  105.  [Zadania ministra właściwego do spraw rybołówstwa]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie działalności połowowej statków rybackich za pomocą satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
3)
realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące:
a)
przypadkowych połowów waleni, określone w rozporządzeniu nr 812/2004,
b)
programu krajowego, w tym przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1380/2013;
4)
umożliwia przekazywanie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez stronę internetową urzędu obsługującego tego ministra;
5)
pełni funkcję organu, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009;
6)
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 17 i art. 18 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007,
c)
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie powiadomienia o wejściu do portu statku rybackiego i wyładunku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli danych, o których mowa w art. 19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 93 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których mowa w art. 34 rozporządzenia nr 1224/2009.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia świadectwa połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku niezgodności danych zawartych w tym świadectwie z danymi zawartymi w elektronicznym systemie raportowania połowów.