Art. 102. - [Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  102.  [Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego]
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
2. 
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego jest państwową jednostką budżetową.
3. 
Siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego jest Słupsk.
4. 
Terytorialny zakres działania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego obejmuje terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Poza siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego mogą być tworzone ośrodki zamiejscowe.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy i znosi ośrodki zamiejscowe Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji inspekcji rybołówstwa morskiego w celu prawidłowego wykonywania czynności inspekcyjnych; w zarządzeniu o utworzeniu ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego określa się jego siedzibę oraz obszar właściwości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego, w którym określa jego organizację wewnętrzną.