Art. 4. - [Stosowanie przepisów k.p.a.] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  4.  [Stosowanie przepisów k.p.a.]

W sprawach dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.