Opłata skarbowa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2111 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r.

USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej

Przedmiot opłaty skarbowej

1. 
Opłacie skarbowej podlega:
1)
w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a)
dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b)
wydanie zaświadczenia na wniosek,
c)
wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2)
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. 
Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
1. 
Nie podlega opłacie skarbowej:
1)
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a)
alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b)
ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c)
świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d)
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e)
obowiązku obrony Ojczyzny, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
f)
zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g)
nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h)
załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506 i 1688),
i)
nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j)
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k)
udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
l)
rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097);
m)
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023 r. poz. 547),
n)
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.
2)
dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3)
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej i przyznawanej w drodze decyzji pomocy finansowej w ramach interwencji objętych Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 147 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
3a)
(uchylony);
4)
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5)
wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1-4;
6)
dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7)
wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;
8)
wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1054, 1688 i 1693), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych.
9)
wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688 i 1719), wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. 
Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

1. 
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.
2. 
Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie przez organ Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenia na wniosek złożony za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej

1. 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.
2. 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 - na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.
3. 
Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.
1. 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1)
od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2)
od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3)
od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4)
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
5)
od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
2. 
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1)
pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
jednostki budżetowe;
3)
jednostki samorządu terytorialnego;
4)
organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5)
osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6)
osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Zapłata i zwrot opłaty skarbowej

1. 
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
2. 
Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
3. 
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4. 
Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.
5. 
Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
1. 
Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1)
od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2)
od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. 
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3. 
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:
a)
dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b)
sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
2)
sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

1. 
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
2. 
Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
3. 
Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:
1)
imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;
2)
przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Właściwość organów podatkowych

1. 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. 
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1)
od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
1a)
od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 i 1615) - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
2)
od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) uchyla się art. 58 i 59.

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w art. 30 uchyla się ust. 2.

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i końcowe

Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm.).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

CzęśćPrzedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia
1234
I.Dokonanie czynności urzędowej
1. Sporządzenie aktu małżeństwa84 zł
2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego11 zł1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu
2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego22 zł
6. (uchylony)
7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)37 zł
8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu598 złwydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy
9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby56 zł
9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu- 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej

- nie więcej niż 539 zł

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
9b. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1) o długości powyżej 1 kilometra,2143 zł
2) o długości do 1 kilometra105 zł
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu
9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu50% stawki określonej w ust. 9aprzyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
9d. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczącego:przyjęcie zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
1) warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. a
2) placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. b
3) budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. c
4) stawów rybnych

- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. e
10. Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego47 zł
11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu90 zł
11a. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu90 zł
12. (uchylony)
13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko120 zł
14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:
1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie1069 zł
2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie214 zł
15. (uchylony)
16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego170 zł
17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego30 złzgoda wydana na podstawie art. 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 i 1598)
18. (uchylony)
19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt26 zł
20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)98 zł
21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)44 zł
22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)24 zł
23. (uchylony)
23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono21 zł
24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej28 zł
25. (uchylony)
26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego219 zł
27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego58 zł
28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń27 zł
29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych1000 zł
30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich200 zł
31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich100 zł
32. (uchylony)
33. (uchylony)
34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające110 zł
35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające:zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obejmująca:
1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

2) pozostałe zmiany

110 zł

55 zł

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres - w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające będącego osobą fizyczną
2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania - w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonuje czynności agencyjne
4) numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub numer umowy gwarancji ubezpieczeniowej, datę obowiązywania tej umowy oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę - w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825 i 1723)
5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające na wniosek zakładu ubezpieczeń
35a. Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych:
1) jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie30 zł
2) pozostałe podmioty355 zł
35b. Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych17 zł
36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym412 zł2) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu produkującego tablice rejestracyjne
2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:3) dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych
a) wyrobu alkoholu etylowego11 610 zł
b) wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu1005 zł
c) oczyszczania alkoholu etylowego11 610 zł
d) skażania alkoholu etylowego11 610 zł
e) odwadniania alkoholu etylowego

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

11 610 zł
3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych11 610 zł
4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
a) wyrobu napojów spirytusowych11 610 zł
b) rozlewu napojów spirytusowych11 610 zł
c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

1005 zł
5) podmiotu wykonującego działalność kantorową1087 zł
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:
a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków1135 zł
b) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin220 zł
c) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin616 zł
9) (uchylony)
9a) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach50 zł
10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie616 zł
36a. Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 1414), podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:
1) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin220 zł
2) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin616 zł
36b. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin5000 zł
36c. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin1000 zł
36d. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin1000 zł
36e. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin500 zł
37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności50% stawek określonych od wpisu
2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności100% stawek określonych od wpisu
37a. Dokonanie wpisu do rejestru maku na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) producenta maku

2) podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie skupu maku od producenta maku

30 zł

125 zł

37b. Dokonanie wpisu do rejestru konopi włóknistych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) producenta konopi włóknistych

2) podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie skupu konopi włóknistych od producenta konopi włóknistych

30 zł

125 zł

38. (uchylony)
39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej105 zł
40. (uchylony)
41. Zatwierdzenie programu szkolenia osób wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego - od każdego programu105 zł
42. Zatwierdzenie planów ruchu:

1) podziemnych zakładów górniczych

1005 zł
2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi805 zł
3) innych zakładów505 zł
43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:
1) osobie prawnej1005 zł
2) osobie fizycznej505 zł
44. (uchylony)
45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia205 zł
46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby105 zł
47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów505 zł
48. (uchylony)
48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów100 zł
48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów100 zł
48c. Zgoda na wydobywanie odpadów:

1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

2) ze zwałowiska odpadów

500 zł
48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części500 zł
48e. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów259 zł
49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany155 zł
50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości - od każdej nieruchomości5 złudzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej
51. Wydanie wypisu lub wyrysu z planu ogólnego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1) od wypisu:
a) do 5 stron30 zł
b) powyżej 5 stron50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A420 zł
b) nie więcej niż200 zł
52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu100 zł
52a. (uchylony)
52b. (uchylony)
52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej45 zł
52d. Decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości100 zł
53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego10 zł1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

2a) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)

3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa
4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji, z wyłączeniem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości
5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, z późn. zm.)
6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
7) decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej

8) decyzja w sprawie wpisu do rejestru dostawcy usług zaufania lub kwalifikowanej usługi zaufania

II.Wydanie zaświadczenia
1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez kierowników urzędów stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

5) zaświadczenie o przyjętych sakramentach

6) zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

7) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

1) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo38 zł
2) zaświadczenie o stanie cywilnym38 zł
3) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby24 zł
4) zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego24 zł
5) odpis zupełny aktu stanu cywilnego33 zł
6) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji50 zł
7) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego39 zł
8) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu39 zł
9) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego39 zł
10) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek39 zł
11) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r.39 zł
12) odpis skrócony aktu stanu cywilnego22 zł
2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych17 zł
3. Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą46 zł
4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy5 złpoświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego
5. Legalizacja dokumentu26 zł
6. Wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938)60 zł
7. Poświadczenie własnoręczności podpisu9 zł
8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza21 zł
9. Świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych132 zł
10. Fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wyprowadzanych do państw trzecich lub przemieszczanych przez te państwa, lub świadectwo przedeksportowe
20 zł
11. (uchylony)
12. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych82 złkarta rejestracyjna wydawana szkole
13. Europejska Karta Broni Palnej105 zł
14. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska105 zł
15. Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę105 zł
16. (uchylony)
17. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje21 zł
18. Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju20 zł
19. Zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony21 zł
20. Zaświadczenie stwierdzające, że podmiot został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych21 zł
20a. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu50 zł
21. Pozostałe zaświadczenia17 zł1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym
2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi
3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami
4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich
5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym
7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie
8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego
11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego
12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej
13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum

14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi

16) inne zaświadczenia wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny

17) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE istnieje domniemanie, że są oni ofiarami handlu ludźmi

18) dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, wydany na podstawie art. 109 ust. 2-2b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) zaświadczenie wydawane na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 i 1429) oraz potwierdzenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 tej ustawy

20) zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234)

III.Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego39 zł
2. Zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 oraz art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547)340 zł1) zezwolenie, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6, art. 176 i art. 186 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

2a. Zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 385 zł
2) pkt 2340 zł
2b. Zezwolenie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 i 1a i art. 127 ,art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach440 zł
2c. Zezwolenie, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach170 zł
2d. Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach220 zł
3. Zezwolenie na pobyt stały640 złzezwolenie udzielane:
1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta
2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

3) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

4) na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej640 zł
5. (uchylony)
6. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej:1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który do niego dołącza lub z nim przebywa

2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej

3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat

4) wiza dla uczniów szkół, studentów, uczestników studiów podyplomowych, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania, kształcenia się lub szkolenia

5) wiza dla naukowców przybywających w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

6) wiza dla przedstawicieli organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 latrównowartość 40 euro*)
2) w pozostałych przypadkachrównowartość 80 euro*)

*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

6a. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej w przypadku wydania przez Radę decyzji wykonawczej na podstawie art. 25a ust. 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.)równowartość 120 lub 160 euro*)

*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 12 lat
6b. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej w przypadku wydania przez Radę decyzji wykonawczej na podstawie art. 25a ust. 8 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)równowartość 60 euro*)

*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 12 lat
7. Przedłużenie wizy:przedłużenie wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)
1) Schengenrównowartość 30 euro*)
2) krajowej406 zł
*) przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy
8. Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki1570 zł
9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
- za każdy m2 powierzchni użytkowej1 zł
- nie więcej niż539 zł
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym14 zł3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
c) innego budynku48 zł
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków20 zł
e) budowli związanych z produkcją rolną112 zł
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g2143 zł
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra105 zł
h) innych budowli155 zł
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym91 zł
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych50% stawek określonych w pkt 1
10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1pozwolenie na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne
11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego36 zł
12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:pozwolenie na broń:

1) otrzymywaną przez żołnierzy w formie

1) osobie fizycznej242 złwyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej
2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej1193 zł2) wydawane szkole
13. Zezwolenia oraz upoważnienia wydane na podstawie przepisów o ruchu drogowym:
1) na wykonywanie działalności gospodarczej433 zł
2) pozostałe48 zł
13a. (uchylony)
14. Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego0,1% funduszu udziałowego
15. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej0,1% kapitału zakładowego
16. Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego12 750 zł
17. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia12 750 zł
18. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia6713 zł
19. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia12 750 zł
20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa855 zł
21. Licencja połowowa wydawana:
1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m596 zł
2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m1186 zł
21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji:
1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m298 zł
2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m593 zł
22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:
1) na okres jednego miesiąca:
a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu

b) (uchylona)

2) (uchylony)

500 zł

11 zł

42 zł

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:
1) połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego15 zł
2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich419 zł
3) prowadzenie zarybiania

4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie gatunku niewystępującego miejscowo

15 zł

400 zł

23a. Specjalne zezwolenie połowowe100 zł
23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego50 zł
24. (uchylony)
25. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:
1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza117 zł
2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji229 zł
26. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:
1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:
a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej654 zł
b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie221 zł
2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi438 zł
3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:
a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych654 zł
b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów438 zł
c) taśm przenośnikowych221 zł
27. (uchylony)
28. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin705 zł
29. (uchylony)
30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę w przypadku:

1) zamiany lub darowizny muzealiów oraz innych zabytków znajdujących się w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji kultury, a także muzeów prowadzonych przez instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i publiczne szkoły wyższe

2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków wynika z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską

1) na wywóz czasowy44 zł
2) na wywóz stały100 zł
30a. Zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi10 000 zł
31. Indywidualne zezwolenie dewizowe113 zł
32. Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących1939 zł
33. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji1087 zł
34. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią4244 zł
35. Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:
1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich209 zł
2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące514 zł
3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, do których dodano substancje promieniotwórcze, oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego1023 zł
36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:zgoda i zezwolenie wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234 i 1672)
1) zgoda na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych3466 zł
2) zgoda na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych3466 zł
3) zgoda na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska3466 zł
4) zezwolenie na wprowadzenie produktu GMO do obrotu3466 zł
5) zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej3466 zł
6) wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO3466 zł
37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej107 złzezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym
37a. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589)400 zł1) zezwolenie wydawane w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) zezwolenie wydawane w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego, ośrodka rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt76 zł
39. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1792):
1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne i wielokrotne przemieszczanie odpadów14 000 zł
2) od zezwoleń wstępnych2000 zł
40. Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:
1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 22011 zł
2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców506 zł
3) pozostałe506 zł
Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3
41. (uchylony)
42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych107 zł
43. Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ, na potrzeby działalności regulowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.505 zł
43a. (utracił moc)
43b. (utracił moc)
43c. Zezwolenie na:

a) zbieranie odpadów

b) przetwarzanie odpadów

c) zbieranie i przetwarzanie odpadów

616 zł
44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich
1) na wykonywanie działalności gospodarczej616 zł2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków
2) pozostałe82 zł3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie
4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych
5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych - wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy
6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działającym na rzecz ochrony przyrody
8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
11) zezwolenie na prowadzenie prac nad agrofagami
12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej
13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa
14) (uchylony)

15) zezwolenie, o którym mowa w art. 24ba ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075)

16) zezwolenie, o którym mowa w art. 24bb ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

45. W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji - za każdy rodzaj działalności100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
46. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:
1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

z zastrzeżeniem ust. 17-19

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
IV.Złożenie dokumentu
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)17 złdokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

2) w sprawach:
a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia
b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych
3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy
5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.)

7) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest do złożenia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego lub zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

8) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa szczególnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234).