Rozdział 2 - Przepisy przejściowe i końcowe - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  2

Przepisy przejściowe i końcowe

Statki rybackie przy użyciu których, przed dniem wejścia w życie ustawy, wykonywane było rybołówstwo morskie:

1)
o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach;
2)
o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW albo o długości całkowitej powyżej 12 m na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach.
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
W przypadku dokonania, na podstawie przepisów dotychczasowych:
1)
wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich na wniosek właściciela tego statku i niewykorzystania części lub całości zdolności połowowej wycofanego statku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo
2)
zmniejszenia zdolności połowowej statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich i niewykorzystania do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdolności połowowej równej zmniejszeniu zdolności połowowej tego statku

- stosuje się przepis art. 31, przy czym okres 5 lat liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy statek rybacki, na podstawie przepisów dotychczasowych, został z urzędu wykreślony z rejestru na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy uchylanej w art. 143.
4. 
Zdolność połowowa przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na dany statek rybacki może być wykorzystana na jego modernizację albo wymianę przez okres 3 lat od dnia jej wejścia w życie.
1. 
Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 13 ust. 1.
2. 
Wpisy do rejestru dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz numery, o których mowa w wierszu 2, w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, nadane przed dniem jej wejścia w życie, oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
1. 
Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
2. 
Specjalne zezwolenia połowowe, pozwolenia na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych, zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich, zezwolenia na połowy w celach szkoleniowych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. 
Sportowe zezwolenia połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
4. 
Spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego stają się spisami oznak rybackich, o których mowa w art. 20 ust. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3, art. 101 ust. 4 i art. 108 ust. 3.

Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49, a w przypadku aktów prawa miejscowego wydanych na czas określony - przez okres w nich określony.

1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:
1)
2015 r. - 32 100 tys. zł;
2)
2016 r. - 30 000 tys. zł;
3)
2017 r. - 30 100 tys. zł;
4)
2018 r. - 31 000 tys. zł;
5)
2019 r. - 31 700 tys. zł;
6)
2020 r. - 36 500 tys. zł;
7)
2021 r. - 33 500 tys. zł;
8)
2022 r. - 34 500 tys. zł;
9)
2023 r. - 35 300 tys. zł;
10)
2024 r. - 36 200 tys. zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wprowadzi mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu kosztów lub przesunięciu w czasie inwestycji lub wydatków związanych ze zbieraniem danych rybackich lub modernizacją systemów elektronicznego raportowania połowów - przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu realizacji WPR oraz zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków w zakresie wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.