Art. 139. - [Uprawnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  139.  [Uprawnienia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
2. 
Specjalne zezwolenia połowowe, pozwolenia na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych, zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich, zezwolenia na połowy w celach szkoleniowych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. 
Sportowe zezwolenia połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
4. 
Spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego stają się spisami oznak rybackich, o których mowa w art. 20 ust. 2.