Art. 137. - [Postępowania niezakończone przed wejściem w życie ustawy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  137.  [Postępowania niezakończone przed wejściem w życie ustawy]
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
W przypadku dokonania, na podstawie przepisów dotychczasowych:
1)
wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich na wniosek właściciela tego statku i niewykorzystania części lub całości zdolności połowowej wycofanego statku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo
2)
zmniejszenia zdolności połowowej statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich i niewykorzystania do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdolności połowowej równej zmniejszeniu zdolności połowowej tego statku

- stosuje się przepis art. 31, przy czym okres 5 lat liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy statek rybacki, na podstawie przepisów dotychczasowych, został z urzędu wykreślony z rejestru na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy uchylanej w art. 143.
4. 
Zdolność połowowa przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na dany statek rybacki może być wykorzystana na jego modernizację albo wymianę przez okres 3 lat od dnia jej wejścia w życie.