Dział 4 - Organy administracji rybołówstwa morskiego - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

DZIAŁ  IV

Organy administracji rybołówstwa morskiego

Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa;
2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - jako centralny organ administracji rządowej.
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego podlega ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
2. 
Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
4. 
Stanowisko Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i jego zastępców może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
5. 
Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140).
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
2. 
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego jest państwową jednostką budżetową.
3. 
Siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego jest Słupsk.
4. 
Terytorialny zakres działania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego obejmuje terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Poza siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego mogą być tworzone ośrodki zamiejscowe.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy i znosi ośrodki zamiejscowe Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji inspekcji rybołówstwa morskiego w celu prawidłowego wykonywania czynności inspekcyjnych; w zarządzeniu o utworzeniu ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego określa się jego siedzibę oraz obszar właściwości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
1. 
W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydaje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, chyba że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
1. 
Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej strefie ekonomicznej.
2. 
Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w sprawach wykonywania zadań poza obszarami, o których mowa w ust. 1, określonych ustawami, umowami i porozumieniami międzynarodowymi oraz przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wykonywania rybołówstwa morskiego, wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa oraz rynków rybnych.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie działalności połowowej statków rybackich za pomocą satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
3)
realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące:
a)
przypadkowych połowów waleni, określone w rozporządzeniu nr 812/2004,
b)
programu krajowego, w tym przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1380/2013;
4)
umożliwia przekazywanie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez stronę internetową urzędu obsługującego tego ministra;
5)
pełni funkcję organu, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009;
6)
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 17 i art. 18 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007,
c)
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie powiadomienia o wejściu do portu statku rybackiego i wyładunku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli danych, o których mowa w art. 19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 93 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których mowa w art. 34 rozporządzenia nr 1224/2009.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia świadectwa połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku niezgodności danych zawartych w tym świadectwie z danymi zawartymi w elektronicznym systemie raportowania połowów.

(uchylony).

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr 1224/2009 oraz rozporządzeniu nr 1005/2008,
b)
w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
6a)
realizuje zadania związane z zapobieganiem wprowadzaniu do środowiska i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski oraz inwazyjnych gatunków obcych prawdopodobnie spełniających kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych;
7)
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008,
b)
weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009

- za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego.

2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przy realizacji swoich zadań współdziała z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.
1. 
Czynności kontrolne i inspekcje podejmowane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej.
2. 
W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest obowiązany nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr 404/2011, i oznaki służbowej, mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.
1. 
W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku rybackiego oraz statku, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo rekreacyjne, kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2)
sprawdzania, czy rybołówstwo morskie jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi i porozumieniami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3)
kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;
4)
kontroli w zakresie obrotu produktami rybołówstwa;
5)
kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów, przetwórni i innych pomieszczeń służących do przechowywania organizmów morskich na lądzie;
6)
żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
7)
wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy - do zatrzymania:
a)
dokumentów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem dokumentów tożsamości,
b)
organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia;
8)
żądania skierowania statku rybackiego do najbliższego portu;
9)
żądania zaprzestania połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w tym wybrania z wody narzędzi połowowych używanych do połowów.
2. 
Jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać statek rybacki o polskiej przynależności, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 103 rozporządzenia nr 404/2011.
1. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o obcej przynależności znajdujący się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackiego o obcej przynależności do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inspektor rybołówstwa morskiego zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę informację właściwemu organowi państwa bandery tego statku.
1. 
Dokonujący połowu organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, na wezwanie inspektora rybołówstwa morskiego, umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
1)
udzielić niezbędnych wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu żądane dokumenty;
3)
umożliwić obejrzenie złowionych organizmów morskich i posiadanych narzędzi połowowych oraz sprzętu używanego do badań, a także pobranych w trakcie badań próbek i wykonanych analiz;
4)
umożliwić dokonanie wpisów w dzienniku połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze środków łączności;
6)
udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. 
Kapitan statku rybackiego jest obowiązany udzielać inspektorowi rybołówstwa morskiego pomocy w czasie wykonywania przez niego czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim.
3. 
Czynności kontrolne wykonuje się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić prowadzenie połowów.
1. 
Inspektor rybołówstwa morskiego może dokonać kontroli statku rybackiego o polskiej przynależności, poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej, w celu stwierdzenia, czy na tym statku są przestrzegane przepisy o rybołówstwie morskim, a także postanowienia umów międzynarodowych i porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. 
Kapitan statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zapewnić inspektorowi rybołówstwa morskiego niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie.
3. 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora rybołówstwa morskiego, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
1. 
Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor rybołówstwa morskiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku rybackiego oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują inspektor rybołówstwa morskiego oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do występowania w imieniu tego podmiotu.
3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. 
W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.
5. 
W razie uwzględnienia zastrzeżeń inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia protokół.
6. 
Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora.
7. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu.

Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) dotyczące kontroli nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli połowów i inspekcji przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego działu.

1. 
W przypadku niecierpiącym zwłoki Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, realizując zadania, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", poprzez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w widocznym miejscu.
2. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zadań, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1.