Art. 119. - [Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego nieuprawnionym statkiem] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  119.  [Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego nieuprawnionym statkiem]

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim:

1)
o polskiej przynależności, będąc armatorem, którego siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł;
2)
o obcej przynależności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega, w przypadku statku o długości całkowitej:
a)
nie większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.