Art. 134. - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  134. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, 1741 i 1863) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).