Art. 109. - [Uprawnienia inspektorów rybołówstwa morskiego podczas kontroli i inspekcji] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  109.  [Uprawnienia inspektorów rybołówstwa morskiego podczas kontroli i inspekcji]
1. 
W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku rybackiego oraz statku, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo rekreacyjne, kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2)
sprawdzania, czy rybołówstwo morskie jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi i porozumieniami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3)
kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;
4)
kontroli w zakresie obrotu produktami rybołówstwa;
5)
kontroli pomieszczeń statków, środków transportu, magazynów, przetwórni i innych pomieszczeń służących do przechowywania organizmów morskich na lądzie;
6)
żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
7)
wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy - do zatrzymania:
a)
dokumentów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem dokumentów tożsamości,
b)
organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia;
8)
żądania skierowania statku rybackiego do najbliższego portu;
9)
żądania zaprzestania połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w tym wybrania z wody narzędzi połowowych używanych do połowów.
2. 
Jeżeli w czasie wykonywania czynności kontrolnych zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać statek rybacki o polskiej przynależności, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 103 rozporządzenia nr 404/2011.