Departmental acts

Niektóre obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.23 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Niektóre obowiązki jednostek podległych i nadzorowanych w ramach kontroli zarządczej.

Dz.Urz.MPiPSp.2012.23 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.39 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2012.44 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2015.70 t.j. | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.82 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.82 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.82 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2012.82 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2012 r.

Dz.Urz.KGP.2012.48 | obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie zasad rachunkowości Dysponenta części 18, 21, 39 w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.59 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad rachunkowości w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.60 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji ręcznych miotaczy pieprzu.

Dz.Urz.KGP.2012.45 | decyzja z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 797/12.

Dz.Urz.ULC.2012.75 | komunikat z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2012.45 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2012.21 | informacja z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2012.38 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru pierwszych przetwórców surowca tytoniowego.

Dz.Urz.MRiRW.2012.20 | obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2012.21 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Dz.Urz.MSWiA.2012.57 | zarządzenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zdarzenie lotnicze Nr 1161/11.

Dz.Urz.ULC.2012.74 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 250/12.

Dz.Urz.ULC.2012.73 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.36 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.35 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2012.34 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚ.2012.33 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2012.62 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2012.311 | upoważnienie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Metody i formy wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Dz.Urz.KGP.2012.42 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Dz.Urz.KGP.2012.42 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Dz.Urz.KGP.2012.42 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Dz.Urz.KGP.2012.42 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2013 r.

Dz.Urz.MON.2012.310 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2012.40 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2012.40 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2012.41 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.56 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.57 | obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2012.13 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2012.13 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.

Dz.Urz.MON.2012.312 | decyzja z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2012.39 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2012.61 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu 108 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ełku.

Dz.Urz.MON.2012.306 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2012.26 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2012.26 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2012.26 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2012.26 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt obowiązujący

Sposób postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dz.Urz.MSWiA.2012.56 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2013.11 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MTBiGM.2012.55 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2012.22 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Dz.Urz.MC.2012.27 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MG.2012.21 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2012.31 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2012.307 | zarządzenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. | Akt jednorazowy