Dziennik resortowy

Dz.Urz.PAA.2013.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264 i 908) ustala się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną właściwą dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, zwaną dalej "Komisją".
§  2. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Edward Raban;
2) członkowie:
a) Renata Hausa,
b) Janusz Henschke,
c) Paweł Jodłowski,
d) Maria Kubicka,
e) 1 (uchylona),
f) Michał Strzelecki,
g) 2 (uchylona),
h) Jerzy Zandberg,
i) płk Jarosław Stocki,
j) ppłk Krzysztof Łepcio,
k) kpt. SG Łukasz Kukiełczyński,
l) por. SG Radosław Marzec.
m) 3 Katarzyna Doner,
n) 4 Agnieszka Jaworska - Sobczak,
o) 5 Urszula Kołodzej.
§  3. Traci moc decyzja nr 3 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie powołaniakomisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 2 lit. e uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 września 2016 r.
2 § 2 pkt 2 lit. g uchylona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 6 z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 września 2016 r.
3 § 2 pkt 2 lit. m dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 września 2016 r.
4 § 2 pkt 2 lit. n dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 września 2016 r.
5 § 2 pkt 2 lit. o dodana przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 6 z dnia 23 września 2016 r. (Dz.Urz.PAA.2016.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 września 2016 r.