Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe przyznanych poszczególnym jednostkom na 2013 r.

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek wraz z zaplanowanymi dla tych jednostek w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe w 2013 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248 poz. 1482).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 170 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, wraz z zaplanowanymi dla tych jednostek w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji celowych na wydatki majątkowe w 2013 r,

rozdziałpodmiotustawa budżetowa na 2013 r.
dotacje celowe na wydatki majątkowe ogółem327.844.000
8030630.000.000
80306Akademia Muzyczna w Bydgoszczy3.000.000
80306Akademia Muzyczna w Łodzi4.503.000
80306Akademia Muzyczna we Wrocławiu1.470.000
80306Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie5.870.000
80306Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku2.600.000
80306Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie2.300.000
80306Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu1.826.000
80306Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie1.500.000
80306Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi500.000
80306Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi2.900.000
80306Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie900.000
80306Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu415.000
80306Akademia Teatralna w Waszawie130.000
80306Akademia Sztuki w Szczecinie1.000.000
80306dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w ramach programów Ministra1.086.000
921297.844.000
92101650.000
92101Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu650.000
921062.500.000
92106Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie500.000
92106Teatr Wielki - Opera Narodowa2.000.000
92108500.000
92108Filharmonia Narodowa500.000
921090
921102.000.000
92110Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie2.000.000
9211334.500.000
92113Instytut Książki (na WPR Kultura + Infratruktura bibliotek) 5.873.745
92113Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski5.000.000
92113dotacje celowe na wydatki inwestycyjne1.500.000
92113Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (na WPR Kultura +Infratruktura bibliotek) 22.126.255
9211413.150.000
92114Filmoteka Narodowa500.000
92114Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach150.000
92114Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne (na WPR Kultura + Digitalizacja) 12.500.000
921164.500.000
92116Biblioteka Narodowa4.500.000
92118217.444.000
92118Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku161.039.000
92118Muzeum Józefa Piłsudskiego14.555.000
92118Muzeum Narodowe w Krakowie1.700.000
92118Muzeum Narodowe w Poznaniu4.000.000
92118Muzeum Narodowe w Warszawie2.500.000
92118Zamek Królewski na Wawelu400.000
92118Państwowe Muzeum na Majdanku1.500.000
92118Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu3.500.000
92118Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka400.000
92118Muzeum Łazienki Królewskie1.750.000
92118Muzeum Pałac w Wilanowie600.000
92118Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie500.000
92118Centalne Muzeum Morskie w Gdańsku400.000
92118Muzeum Narodowe we Wrocławiu1.000.000
92118Muzeum Narodowe w Gdańsku400.000
92118Muzeum Historii Żydów Polskich3.000.000
92118Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie200.000
92118Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne9.000.000
92118Fundacja Auschwitz - Birkenau11.000.000
92119600.000
92119Narodowy Instytut Dziedzictwa500.000
92119Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków100.000
9219522.000.000
92195dotacje celowe na wydatki inwestycyjne10.000.000
92195dotacje celowe na wydatki inwestycyjne12.000.000
współfinansowanie Programów UE10.053.000
80306Akademia Muzyczna w Łodzi4.977.000
80306Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu88.000
80306Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach480.000
80306Akademia Sztuki w Szczecinie2.273.000
92101Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu673.000
92118Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce238.000
92118Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II373.000
92118Muzeum Narodowe w Krakowie234.000
92118Muzeum Zamkowe w Malborku717.000