Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.5.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania zespołu do pracy nad Strategią Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

EO-0340-4/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządza się, co następuje:

§  1. Powołuję zespół osób, zwany dalej Zespołem Projektowym, w następującym składzie:
1) Leszek Banach - dyrektor RDLP w Zielonej Górze - przewodniczący,
2) Jan Kraczek - dyrektor RDLP w Lublinie,
3) Grzegorz Pietruńko - dyrektor RDLP we Wrocławiu,
4) Kazimierz Szabla - dyrektor RDLP w Katowicach,
5) Cezary Świstak - zastępca dyrektora RDLP w Białymstoku,
6) Jacek Kokocińki - zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu,
7) Jan Mikoś - nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo,
8) Waldemar Sieradzki - nadleśniczy Nadleśnictwa Krynki,
9) Robert Płaski - nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce,
10) Wiesław Krzewina - nadleśniczy Nadleśnictwa Świeradów,
11) Jolanta Błasiak - naczelnik wydziału DGLP,
12) Paweł Pogoda - naczelnik wydziału DGLP,
13) Jerzy Kapral - naczelnik wydziału DGLP,
14) Tomasz Zawiła-Niedźwiecki - dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa,
15) Janusz Dawidziuk - dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
§  2. Zespół Projektowy ma charakter zespołu konsultacyjnego, którego praca polegać będzie na doradztwie oraz przedstawianiu opinii, stanowisk, a także na pomocy w formułowaniu zapisów tworzonej Strategii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§  3.
1. Zespołem Projektowym kieruje przewodniczący.
2. Przewodniczący ma uprawnienia do pozyskiwania informacji, mających związek z pracami zespołu, oraz zapraszania do prac zespołu innych pracowników jednostek organizacyjnych LP.
§  4.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników, umożliwią członkom Zespołu Projektowego udział w jego pracach, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2. Wszystkie pozostałe koszty związane działalnością Zespołu Projektowego pokrywane są ze środków funduszu leśnego.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.