Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PAA.2013.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej

Na podstawie art. 12a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 264 i poz. 908) ustala się, co następuje:
§  1. Powołuje się komisję egzaminacyjną właściwą dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zwaną dalej "Komisją".
§  2. W skład Komisji wchodzą;
1) przewodniczący - Maciej Jurkowski;
2) członkowie:
a) Wojciech Bulski,
b) Grzegorz Krzysztoszek,
c) Jan Lesiak,
d) Andrzej Mikulski,
e) Adam Pyrzyna,
f) Joanna Rostkowska,
g) Michał Strzelecki,
h) Marta Wasilewska-Radwańska,
i) ppłk Grzegorz Cieloch,
j) mjr Mariusz Szwyngel,
k) kpt. SG Łukasz Kukiełczyński,
l) por. SG Radosław Marzec.
§  3. Traci moc decyzja nr 4 Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powołaniakomisji egzaminacyjnej właściwej dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.