Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2013.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 7 maja 2013 r.
w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołuje się Radę Konsultacyjną do spraw Handlu i Usług, zwaną dalej "Radą".
2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. Do zadań Rady należy:
1) wydawanie rekomendacji w zakresie poprawy warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sektorze handlu wewnętrznego i usług, w szczególności dotyczących:
a) kierunku rozwoju tego sektora,
b) znoszenia barier i zjawisk działających dysfunkcjonalnie w tym sektorze,
c) współpracy z podmiotami działającymi w tym sektorze;
2) opracowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w celu stworzenia lepszych regulacji prawnych oraz rozwiązań systemowych służących rozwojowi sektora handlu wewnętrznego i usług;
3) wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności w sektorze handlu wewnętrznego i usług.
§  3.
1. W skład Rady wchodzą osoby zaproszone przez Ministra do udziału w pracach Rady reprezentujące środowiska naukowe i środowiska przedsiębiorców.
2. Przewodniczący Rady lub Minister mogą zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza jej składu, w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Rady.
§  4.
1. Spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 1, Minister wyznacza przewodniczącego Rady.
2. Zastępcę przewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady wybiera Rada spośród osób, o których mowa w § 3 ust. 1, na wniosek przewodniczącego, zwykłą większością głosów.
§  5.
1. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady, który w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Ministra lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady;
2) przewodniczy posiedzeniom Rady;
3) planuje i organizuje pracę Rady;
4) powołuje zespoły problemowe;
5) informuje Ministra o bieżącej działalności Rady.
2. W razie nieobecności przewodniczącego Rady posiedzeniom Rady przewodniczy zastępca przewodniczącego.
§  6.
1. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza Rady.
3. Obsługę prac Rady zapewnia Departament Handlu i Usług.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.
§  7. Rada może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady.
§  8.
1. Rada przedstawia Ministrowi roczne sprawozdania z działalności Rady.
2. Rekomendacje oraz propozycje, o których mowa w § 2, Rada może przedstawiać Ministrowi w każdym czasie.
3. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
4. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).