Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 82
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie § 3 i § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 95, poz. 794 oraz z 2011 r. Nr 237, poz. 1416) ustala się, co następuje:
§  1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej wprowadza się jednozmianowy rozkład czasu służby, z zastrzeżeniem § 2 i 3.
§  2.
1. W jednozmianowym rozkładzie czasu służby służba pełniona jest:
1) w godzinach 730 - 1530 w:
a) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Wydziałach Zamiejscowych,
b) Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie,
c) Sztabie Komendanta Głównego Straży Granicznej na stanowiskach służbowych i w komórkach wewnętrznych w obiekcie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23,
d) Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziale Ekonomiczno-Organizacyjnym na stanowisku służbowym specjalista kierownik magazynu;
2) we wtorki w godzinach 1000 - 1800, w Inspektoracie Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej na stanowisku służbowym w Wydziale III Analiz, Skarg i Wniosków podczas realizowania zadań z zakresu przyjmowania skarg i wniosków poza godzinami pracy.
2. Dyrektor - Szef Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej ustala w formie decyzji stanowiska służbowe oraz komórki wewnętrzne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c.
§  3.
1. Wprowadza się rozkład czasu służby:
1) zmianowy w:
a) Sztabie Komendanta Głównego Straży Granicznej w Wydziale III Wsparcia Kierowania, Służb Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego, z wyłączeniem stanowiska służbowego naczelnika wydziału, podczas pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej,
b) Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziale Ewidencji Zleceń:
na sześciu stanowiskach służbowych eksperta pełniących służbę w biurze SIRENE i pięciu stanowiskach służbowych starszego specjalisty realizujących zadania koordynacji wykonania zleceń przez terenowe jednostki Straży Granicznej,
w Sekcji Rejestracji na stanowiskach służbowych specjalisty, starszego asystenta i asystenta,
c) Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziale IV Ewidencji i Przetwarzania Danych w I Sekcji Koordynacji i Wymiany Informacji oraz w II Sekcji Rozwoju i Utrzymania Jakości Danych, z wyłączeniem stanowisk służbowych kierowników sekcji,
d) Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej w:
Wydziale Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w Sekcji Utrzymania Infrastruktury z wyłączeniem stanowiska służbowego kierownika sekcji,
Wydziale Informatyki i Utrzymania Systemów na czterech stanowiskach ekspertów oraz wszystkich stanowiskach w Sekcji Utrzymania Systemów, z wyłączeniem stanowiska służbowego kierownika sekcji,
Zamiejscowej Samodzielnej Sekcji Wsparcia Użytkownika z siedzibą w Szczecinie z wyłączeniem stanowiska służbowego kierownika samodzielnej sekcji,
e) Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej w:
Wydziale Administracji i Ochrony Obiektów w Sekcji Ochrony Fizycznej z wyłączeniem stanowiska służbowego kierownika sekcji,
Wydziale Ochrony Dokumentacji w Kancelarii Tajnej, na trzech stanowiskach służbowych asystenta oraz na dwóch stanowiskach służbowych starszego asystenta;
2) lotniczy - w Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziałach Lotniczych na stanowiskach służbowych załóg i obsługi naziemnej statków powietrznych Straży Granicznej, w okresie obsługiwania tych statków powietrznych.
2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej ustala w drodze decyzji stanowiska służbowe, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. d tiret drugie i lit. e tiret drugie, objęte zmianowym rozkładem czasu służby.
§  4. Czas pełnienia służby funkcjonariuszy w Komendzie Głównej Straży Granicznej wynosi 40 godzin tygodniowo w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, który jest równy kwartałowi roku kalendarzowego.
§  5. Traci moc decyzja nr 3 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 7, z 2011 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 4 poz. 17 oraz z 2012 r. poz. 39).
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.