Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.137

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 13/PUM z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, stanowiący załącznik Nr 2 1).
______

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 331).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki badawczejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych Instytutu Technicznego Wojsk LotniczychOkreśla załącznik Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 5/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM NARAŻEŃ MECHANICZNYCH I KLIMATYCZNYCH INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

01-494 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 6

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupy 1 ÷ 5,

7 ÷ 17

Urządzenia techniczne o masie do 400 kgWpływ drgań sinusoidalnych o częstotliwości 5÷2000 Hz;

Przyśpieszenie drgań w zakresie: 1÷45 g.

NO-06-A107:2005

p. 2.3, 2.7, 2.12, 3.2.15, 3.2.16

Wpływ szerokopasmowych drgań losowych o częstotliwości 20÷2000 Hz.NO-06-A107:2005

p. 2.4, 2.8

Urządzenia techniczne o masie do 120 kgWpływ wielokrotnych udarów mechanicznych, w liczbie 1÷110 000 udarów;

Przyspieszenie udaru w zakresie: 8÷40 g.

NO-06-A107:2005

p. 2.5, 2.9, 2.10, 3.4.5, 3.4.6

Urządzenia techniczne o wymiarach maksymalnych 1900x900x900 mmWpływ zmian ciśnienia w zakresie: 1÷1120 hPa.NO-06-A107:2005

p. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3, 5.4

Wpływ zmian temperatury w zakresie: -60 ÷ +100°C.NO-06-A107:2005

p. 4.2, 4.3, 4.5.3, 4.5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9

Wpływ zmian wilgotności w zakresie: 10÷98 %.NO-06-A107:2005

p. 4.4, 4.10, 5.10, 5.12

Uwaga:

* - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).