Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 173
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
uchylająca decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw popularyzacji historii i tradycji Policji

Na podstawie § 8 ust. 2 zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 25) postanawia się, co następuje:
§  1. Uchyla się decyzję nr 89 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw popularyzacji historii i tradycji Policji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 17 kwietnia 2013 r.