Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 129/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 maja 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21 poz. 270, z późn. zm.1)) oraz z § 29 pkt 2 decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 6, poz. 65, z późn. zm.2)), ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia ustawy zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176, Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 23, poz. 287, Nr 20, poz. 260; z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106, Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 17, poz. 236, z 2011 r. Nr 2, poz. 27, Nr 20, poz. 301 i Nr 24, poz. 389 oraz z 2012 r. poz. 192 i 444.

ZAŁĄCZNIK

Wielkość zatrudnienia bazowego w latach 2013-2016

Lp.WyszczególnienieZatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2014 r.Zatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2015 r.Zatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2016 r.
12567
1Dyrektor Generalny MON, w tym z przeznaczeniem dla:1 2941 2941 292
aUrzędu Ministra Obrony Narodowej886886886
bpozostałych jednostek organizacyjnych408408406
2Sekretarz Stanu w MON926926926
3Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji916916916
4Podsekretarz Stanu ds. Infrastruktury929292
5Szef Sztabu Generalnego WP, w tym z przeznaczeniem dla:38 99038 99038 985
aWojsk Lądowych3 3133 3133 313
bSił Powietrznych5 9155 9155 915
cMarynarki Wojennej2 2832 2832 283
dWojsk Specjalnych347347347
eInspektoratu Wsparcia SZ24 13524 13524 130
fInspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia593593593
gDowództwa Operacyjnego SZ797979
hpozostałych jednostek organizacyjnych2 3252 3252 325
6Dowódca Garnizonu Warszawa1 6101 6101 610
7Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej481481481
8Dyrektor Departamentu Kontroli191919
9Biskup Polowy Wojska Polskiego115115115
10Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego101010
11Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego141414
12Naczelny Prokurator Wojskowy166166166
13Dyrektor Departamentu Budżetu, Kontroli Zarządczej i Efektywności Ministerstwa Sprawiedliwości118118118
14Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego347347347
15Szef Służby Wywiadu Wojskowego139139139
OGÓŁEM45 23745 23745 230