Dziennik resortowy

NFZ.2013.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2013/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 15 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)), zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 27/2013/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Marek Haber - Przewodniczący,";

2) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dr n. fiz. Adam Sandauer - Członek Zespołu.";

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przewodniczący, po uzgodnieniu z Prezesem Funduszu, jest uprawniony do prezentowania stanowiska Zespołu.";

4) § 6 nadaje się następujące brzmienie:

"§ 6. Za udział w pracach Zespołu, Przewodniczący, Członkowie Zespołu i osoby zaproszone przez Prezesa Funduszu do udziału w jego pracach, otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie, a także zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154.