Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 85) w § 2:
1) w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Marcin Kędzierski - Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) dwóch przedstawicieli Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;",

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Marlena Niewiadomska - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Administracji i Cyfryzacji.";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).