Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2013 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2013.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2013 roku

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na aplikację ogólną w 2013 roku, w składzie:
1)
Michał Niedźwiedź, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego - przewodniczący komisji konkursowej;
2)
Agnieszka Mazur, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - sekretarz komisji konkursowej;
3)
dr Anna Dumas, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalista z zakresu prawa administracyjnego;
4)
Wiesława Kuberska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, specjalista z zakresu prawa cywilnego;
5)
Bogusław Łój, sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:
6)
Marcin Sosiński, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego;
7)
Beata Padło, prokurator Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, specjalista z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego;
8)
Rafał Babiński, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, specjalista z zakresu prawa karnego;
9)
Andrzej Kot, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego;
10)
Kazimierz Olejnik, prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu prawa karnego;
11)
dr hab. Jacek Widło - Katolicki Uniwersytet Lubelski, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, specjalista z zakresu prawa cywilnego;
12)
Andrzej Jagiełło, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa;
13)
Danuta Drösler, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie - przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury.
§  2.
Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową komisji konkursowej ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.