Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.63

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 maja 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 39
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie listy kandydatów na Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Poznań - Ławica

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów (Dz. U. Nr 112, poz. 768) ogłasza się, co następuje:
§  1. Warunki określone w art. 67b ustawy spełnia następujący podmiot:

Airport Coordination Limited, z siedzibą w Capital Place, 120 Bath Road, Hayes, UB3 5AN, Wielka Brytania.

§  2. Na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów każdy zainteresowany podmiot ma prawo zgłoszenia Prezesowi Urzędu lotnictwa Cywilnego opinii wobec podmiotu, o którym mowa w § 1, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego komunikatu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.