Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 maja 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W dniach 28-29 maja 2013 r. we Wrocławiu odbędą się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, zwane dalej "obchodami Dnia Weterana", podczas których:
1) w dniu 28 maja 2013 r.:
a) w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki odbędzie się konferencja międzynarodowa pt. "Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych - weterani misji poza granicami kraju", zwana dalej "konferencją międzynarodową",
b) w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych odbędą się:
zawody strzeleckie im. śp. gen. broni Tadeusza Buka, zwane dalej "zawodami strzeleckimi",
finał II Rajdu Rowerowego Weteranów, zwanego dalej "rajdem weterana";
2) w dniu 29 maja 2013 r.:
a) w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w intencji weteranów misji wojskowych poza granicami kraju, zwane dalej "nabożeństwem ekumenicznym",
b) na placu przed Kościołem Garnizonowym p.w. św. Elżbiety odbędzie się odsłonięcie pomnika "Krasnala-Weterana",
c) nad Rynkiem Głównym nastąpi przelot samolotu CASA C-295, zwany dalej "przelotem samolotu",
d) na Placu Gołębim Rynku Głównego odbędą się centralne uroczystości związane z obchodami Dnia Weterana, zwane dalej "centralnymi uroczystościami", z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej, kompanii honorowej Policji z Wrocławia, kompanii honorowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych oraz pocztów sztandarowych jednostek wojskowych i organizacji pozarządowych skupiających weteranów misji wojskowych poza granicami kraju, podczas których odbędzie się:
ceremonia wręczenia weteranom: wojskowych odznak "Za rany i kontuzje", odznak honorowych Rodzajów Sił Zbrojnych i odznak tytułów honorowych "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej', zwana dalej "wręczaniem wyróżnień",
odczytanie tekstu Apelu Pamięci, zwanego dalej "Apelem Pamięci",
pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, zwany dalej "pokazem musztry",
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, zwany dalej "koncertem",
pokaz stacjonarny współczesnego sprzętu i wyposażenia wojskowego, zwany dalej "pokazem sprzętu",
e) w Auli Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się spotkanie Ministra Obrony Narodowej z weteranami, zwane dalej "spotkaniem weteranów".
2. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:
1) koordynuje przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięć związanych z obchodami Dnia Weterana;
2) po rozpatrzeniu wniosków o udzielenie wyróżnień przedłoży Ministrowi Obrony Narodowej nazwiska weteranów do wyróżnienia odznakami honorowymi Rodzajów Sił Zbrojnych i odznakami tytułów honorowych "Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej", zwanych dalej "wyróżnieniami", podczas centralnych uroczystości;
3) wyda niezbędne polecenia:
a) Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności w sprawie:
opracowania projektu decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wyróżnienia weteranów,
przygotowania, w uzgodnieniu z Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Centralnych Obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa, zwanym dalej "Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana" - wykazu nazwisk przedstawicieli władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, rodzajów Sił Zbrojnych oraz władz administracyjnych i samorządowych Województwa Dolnośląskiego, którzy zostaną zaproszeni do udziału w centralnych uroczystościach,
wykonania druków zaproszeń do udziału w centralnych uroczystościach i ich dystrybucji,
przygotowania materiałów promocyjnych na obchody Dni Weterana,
przygotowania stoiska promocyjnego przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej,
b) Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych w sprawie przygotowania, w uzgodnieniu z Dyrektorem Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana - wykazu nazwisk weteranów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w centralnych uroczystościach oraz dystrybucji otrzymanych zaproszeń.
3. Podsekretarz Stanu do Spraw Polityki Obronnej wyda niezbędne polecenia Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w sprawie udzielenia pomocy Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana w zaproszeniu na centralne uroczystości - weteranów misji wojskowych z innych armii.
4. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda rozkaz w sprawie:
1) powierzenia Dowódcy Wojsk Lądowych zadań w zakresie:
a) skierowania Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu do udziału w centralnych uroczystościach, pokazie musztry i koncercie,
b) udostępnienia obiektów Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych w celu przygotowania do centralnych uroczystości pododdziałów wymienionych w pkt 1 ppkt 2 lit. d, w tym bezpłatnego zakwaterowania na jeden dzień Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej,
c) zakwaterowania ekipy technicznej rajdu weterana w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz zabezpieczenie transportu sprzętu i uczestników rajdu na terenie Wrocławia,
d) zorganizowania punktów doraźnej pomocy medycznej oraz zabezpieczenia medycznego obchodów Dnia Weterana,
e) zorganizowania pokazu sprzętu, a w tym:
pokazu funkcjonowania robota "Inspektor" przez Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych,
pokazu dwóch wielozadaniowych samochodów terenowych HUMMER z uzbrojeniem przez 6. Brygadę Powietrznodesantową im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego,
pokazu trzech kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK z wytypowanej jednostki wojskowej,
punktu kontrolnego stosowanego przez polskie kontyngenty wojskowe, tzw. "check-point" oraz pokazu lekkiego sprzętu inżynieryjnego przez 1. Pułk Saperów,
f) zorganizowania:
zawodów strzeleckich we współpracy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju,
zorganizowania rajdu weterana we współpracy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju,
g) przygotowania wykazu weteranów poszkodowanych, którzy zostaną przewiezieni na trasie Warszawa - Wrocław - Warszawa w dniach 27-30 maja 2013 r.;
2) powierzenia Dowódcy Sił Powietrznych zadań w zakresie:
a) zorganizowania przelotu samolotu,
b) skierowania Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych do udziału w centralnych uroczystościach i koncercie,
c) opracowania i uzgodnienia scenariusza centralnych uroczystości oraz ich przygotowania i przeprowadzenia zgodnie z ceremoniałem wojskowym przez Dowódcę Garnizonu Wrocław;
3) powierzenia Dowódcy Wojsk Specjalnych zadania w zakresie zorganizowania, pokazu sprzętu będącego na wyposażeniu Jednostki Wojskowej KOMANDOSÓW;
4) powierzenia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zadań w zakresie:
a) wydzielenia dwóch autokarów do przewozu uczestników centralnych uroczystości,
b) wydzielenia dwóch mikrobusów do przewozu delegacji zagranicznych zaproszonych na centralne uroczystości,
c) zorganizowania na bazie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu - dwóch pawilonów promocyjnych w miejscu centralnych uroczystości;
5) powierzenia Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia koordynacji i nadzoru nad zorganizowaniem przez Dowódcę Wojsk Lądowych punktów doraźnej pomocy medycznej oraz zabezpieczenia medycznego obchodów Dnia Weterana;
6) realizacji powierzonych zadań w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana.
5. Dowódca Garnizonu Warszawa, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana:
1) przygotuje i skieruje Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego do udziału w przedsięwzięciach wymienionych w pkt 1 ppkt 2 lit d tiret pierwsze, drugie i trzecie;
2) wydzieli autokar do przewozu weteranów poszkodowanych na trasie Warszawa - Wrocław - Warszawa w dniach 27-30 maja 2013 r.
6. Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki:
1) skieruje kompanię honorową Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki do udziału w centralnych uroczystościach;
2) wydzieli siły i środki w celu przygotowania spotkania weteranów;
3) zorganizuje konferencję międzynarodową we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
7. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:
1) w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana - zabezpieczy prewencyjnie miejsca obchodów Dnia Weterana oraz zapewni ochronę osób biorących udział w tych przedsięwzięciach - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 157, poz. 1863, z późn. zm.1));
2) udzieli pomocy organizatorom rajdu weterana w zakresie pilotowania grup rajdowych na poszczególnych etapach rajdu z garnizonów do Wrocławia i na terenie Wrocławia w dniu centralnych uroczystości.
8. Dyrektor Departamentu Kadr w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana, uczestniczy w realizacji uroczystości, o której mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. d tiret pierwsze - w zakresie wytypowania weteranów do wyróżnienia i wręczania im wojskowych odznak "Za rany i kontuzje", a także zapewni udział tych osób w centralnych uroczystościach.
9. Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana - zapewni obsługę medialną obchodów Dnia Weterana.
10. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego zapewni ochronę kontrwywiadowczą obchodów Dnia Weterana.
11. Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz Naczelny Kapelan Ewangelicki, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana - przygotują nabożeństwo ekumeniczne.
12. Koszty związane z przygotowaniem obchodów Dnia Weterana pokryją właściwi dysponenci budżetu.
13. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 159, z 2009 r. Nr 27, poz. 165, z 2011 r. Nr 144, poz. 860 oraz z 2012 r. poz. 1021.