Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie Zespołu Kwalifikacyjnego Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości" w 2013 r.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Zespół Kwalifikacyjny Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości" w 2013 r., zwany dalej "Zespołem".
§  2. Zadaniem Zespołu jest:
1) dokonanie oceny projektów zgłoszonych we wnioskach konkursowych z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonych przez Komisję Europejską;
2) przedstawienie Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu Departament Instrumentów Wsparcia wyników oceny projektów oraz rekomendowanie wyboru jednego lub dwóch z tych projektów do europejskiego etapu Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości", zwanego dalej "Konkursem".
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki nadzorujący Departament Instrumentów Wsparcia;
2) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki;
3) członkowie:
a) przedstawiciele publicznej i niepublicznej szkoły wyższej,
b) Przewodniczący Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki,
c) po jednym przedstawicielu organizacji jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio:
Związku Powiatów Polskich,
Związku Miast Polskich,
Związku Gmin Wiejskich RP,
d) po jednym przedstawicielu organizacji przedsiębiorców odpowiednio:
Krajowej Izby Gospodarczej,
Pracodawców RP,
PKPP Lewiatan,
Związku Rzemiosła Polskiego,
Business Centre Club,
e) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
f) przedstawiciele mediów zajmujących się tematyką gospodarczą, w tym przedsiębiorczością (Polsat Biznes, TVN CNBC i TOK FM),
g) zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.
§  4.
1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) kieruje pracami Zespołu.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego.
§  5. Tryb prac Zespołu określa regulamin przyjęty przez członków Zespołu.
§  6. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.
§  7. Zespół kończy pracę po zatwierdzeniu protokołu z prac Zespołu przez przewodniczącego oraz po przekazaniu wybranego lub wybranych projektów do europejskiego etapu Konkursu.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).