Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 124/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia

Departament Budżetowy

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637, z późn. zm. 1)) ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji Nr 510/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 25, poz. 435) w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo do dnia 31 grudnia 2014 r.,".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768 oraz z 2012 r. poz. 1546.