Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 -"Szkolnictwo wyższe" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykazy jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiące załączniki do obwieszczenia:
1) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", w rozdziale 80306 "Działalność dydaktyczna", stanowiący załącznik nr 1;
2) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", w rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla studentów i doktorantów", stanowiący załącznik nr 2;
3) wykaz jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", w rozdziale 80311 "Zadania projakościowe", stanowiący załącznik nr 3.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", w rozdziale 80306 "Działalność dydaktyczna"

L.p.JednostkaKwota

(w złotych)

123
IPubliczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:6.827.278.600,00
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie272.136.900,00
2Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie42.031.500,00
3Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie23.127.400,00
4Akademia Pomorska w Słupsku30.538.700,00
5Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej36.176.900,00
6Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku20.018.200,00
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie30.552.300,00
8Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu35.754.100,00
9Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach24.933.700,00
10Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie45.045.300,00
11Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu33.512.100,00
12Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie6.859.800,00
13Politechnika Białostocka81.523.200,00
14Politechnika Częstochowska83.097.600,00
15Politechnika Gdańska172.228.600,00
16Politechnika Koszalińska52.911.100,00
17Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki131.921.700,00
18Politechnika Lubelska64.692.800,00
19Politechnika Łódzka187.505.500,00
20Politechnika Opolska60.426.700,00
21Politechnika Poznańska152.541.200,00
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza87.139.100,00
23Politechnika Śląska233.232.200,00
24Politechnika Świętokrzyska w Kielcach49.668.100,00
25Politechnika Warszawska300.575.600,00
26Politechnika Wrocławska284.166.800,00
27Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie155.216.300,00
28Szkoła Główna Handlowa w Warszawie77.753.200,00
29Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach56.041.600,00
30Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie73.504.500,00
31Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu60.462.900,00
32Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu70.467.400,00
33Uniwersytet Gdański175.980.200,00
34Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu302.256.300,00
35Uniwersytet Jagielloński w Krakowie319.932.700,00
36Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach86.003.300,00
37Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie74.825.300,00
38Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy61.131.600,00
39Uniwersytet Łódzki225.040.500,00
40Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie167.131.300,00
41Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu164.139.900,00
42Uniwersytet Opolski73.603.000,00
43Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie74.962.000,00
44Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach52.358.900,00
45Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie87.773.800,00
46Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu100.509.600,00
47Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu93.555.300,00
48Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie97.514.900,00
49Uniwersytet Rzeszowski106.986.100,00
50Uniwersytet Szczeciński114.912.600,00
51Uniwersytet Śląski w Katowicach190.130.100,00
52Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu49.611.200,00
53Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy70.217.700,00
54Uniwersytet w Białymstoku70.619.200,00
55Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie197.822.700,00
56Uniwersytet Warszawski384.060.400,00
57Uniwersytet Wrocławski218.743.900,00
58Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze90.331.800,00
59Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie141.361.300,00
IIPubliczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:473.800.600,00
1Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze15.672.000,00
2Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu7.515.800,00
3Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej21.140.700,00
4Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży9.865.200,00
5Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu22.425.100,00
6Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu8.350.200,00
7Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu11.564.300,00
8Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie15.777.700,00
9Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku9.248.800,00
10Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu24.020.200,00
11Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach9.914.100,00
12Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu7.071.800,00
13Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu6.962.800,00
14Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie19.831.200,00
15Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile14.630.500,00
16Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu6.124.300,00
17Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy23.022.200,00
18Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie17.026.500,00
19Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie9.433.800,00
20Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu18.525.700,00
21Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie6.161.700,00
22Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie5.746.900,00
23Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim18.848.400,00
24Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie17.220.800,00
25Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie3.620.100,00
26Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu24.214.800,00
27Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie20.784.100,00
28Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku12.465.800,00
29Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu14.924.000,00
30Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu2.103.200,00
31Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach5.839.300,00
32Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie9.996.800,00
33Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie29.258.700,00
34Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu4.248.400,00
35Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku9.269.900,00
36Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu10.974.800,00
IIIPubliczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego:96.731.500,00
1Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte15.865.800,00
2Akademia Obrony Narodowej15.461.700,00
3Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego59.489.600,00
4Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie3.506.500,00
5Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki2.407.900,00
IVUczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego:156.395.100,00
1Akademia Ignatianum w Krakowie12.306.300,00
2Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie113.284.800,00
3Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie4.460.500,00
4Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu4.782.100,00
5Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie335.500,00
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie21.225.900,00
VUczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:13.379.000,00
1Akademia Finansów w Warszawie17.900,00
2Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku72.100,00
JAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi400.000,00
4Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie62.400,00
5Akademia Polonijna w Częstochowie32.000,00
6ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie42.100,00
7Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku108.400,00
8Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu900,00
9Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej12.600,00
10Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy96.000,00
11Collegium Civitas w Warszawie18.100,00
12Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie2.000,00
13Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach61.100,00
14Collegium Varsoviense w Warszawie25.600,00
15Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu277.000,00
16Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach13.100,00
17Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu25.700,00
18Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu92.000,00
19Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie17.000,00
20Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie3.900,00
21Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie11.400,00
22Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku79.900,00
23Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku85.900,00
24Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach15.100,00
25Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie32.300,00
26Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach215.900,00
27Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach33.200,00
28Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie11.500,00
29Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu6.600,00
30Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie43.700,00
31Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie8.500,00
32Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie305.800,00
33Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia43.000,00
34Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy299.800,00
35Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie9.700,00
36Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach14.400,00
37Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze7.800,00
38Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach43.900,00
39Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku21.200,00
40Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie59.600,00
41Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie z siedzibą w Krakowie29.200,00
42Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu44.700,00
43Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu13.600,00
44Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach2.000,00
45Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku19.800,00
46Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu2.800,00
47Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego91.300,00
48Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie66.200,00
49PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie12.000,00
50Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle17.900,00
51Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie900,00
52Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych62.300,00
53Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim23.100,00
54Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni52.000,00
55Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie49.900,00
56Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach30.900,00
57Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu21.800,00
58Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie20.800,00
59Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu18.900,00
60Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Giżycku5.700,00
61Puławska Szkoła Wyższa6.700,00
62Radomska Szkoła Wyższa16.800,00
63Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi6.800,00
64Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie69.500,00
65Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi324.200,00
66Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim5.700,00
67Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie46.400,00
68Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie15.000,00
69Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie36.700,00
70Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku235.100,00
71Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni9.200,00
72Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie900,00
73Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie330.100,00
74Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie19.300,00
75Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach11.100,00
76Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach84.800,00
77Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach11.400,00
78Toruńska Szkoła Wyższa10.400,00
79Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości7.600,00
80Uczelnia Łazarskiego w Warszawie48.400,00
81Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie36.800,00
82Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie20.800,00
83Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie20.800,00
84Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości112.900,00
85Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie4.400,00
86Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa6.800,00
87Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego44.000,00
88Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie3.800,00
89Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie25.100,00
90Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie10.500,00
91Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej24.500,00
92Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu2.800,00
93Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu27.000,00
94Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie47.300,00
95Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach78.400,00
96Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku33.200,00
97Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu19.300,00
98Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie2.000,00
99Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni99.900,00
100Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku117.600,00
101Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach9.400,00
102Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce26.100,00
103Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie24.900,00
104Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej53.400,00
105Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży22.800,00
106Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku102.800,00
107Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu299.800,00
108Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu210.100,00
109Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu175.800,00
110Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach6.600,00
111Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie7.300,00
112Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie3.400,00
113Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu21.000,00
114Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie2.800,00
115Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi13.900,00
116Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim70.800,00
117Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie7.700,00
118Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu17.300,00
119Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu114.200,00
120Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej185.200,00
121Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim42.900,00
122Wyższa Szkoła Biznesu w Pile24.700,00
123Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie19.200,00
124Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi62.000,00
125Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu2.800,00
126Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie4.900,00
127Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu37.100,00
128Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu16.100,00
129Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi66.500,00
130Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie62.600,00
131Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku15.100,00
132Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni4.700,00
133Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli13.000,00
134Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach29.900,00
135Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej14.600,00
136Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce14.800,00
137Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie7.100,00
138Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu17.700,00
139Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie28.900,00
140Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie346.000,00
141Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach168.100,00
142Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach59.400,00
143Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie15.400,00
144Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu54.700,00
145Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z siedzibą w Gdyni4.400,00
146Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi16.300,00
147Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej32.400,00
148Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku99.300,00
149Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie170.400,00
150Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu27.200,00
151Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu2.800,00
152Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie7.500,00
153Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie18.400,00
154Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie32.800,00
155Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy286.100,00
156Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie16.600,00
157Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach78.600,00
158Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim40.600,00
159Wyższa Szkoła Handlowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie900,00
160Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu87.700,00
161Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu39.600,00
162Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie5.700,00
163Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu13.300,00
164Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu2.900,00
165Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu61.100,00
166Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie3.800,00
167Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie103.200,00
168Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie73.900,00
169Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu25.600,00
170Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu3.800,00
171Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu20.900,00
172Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach5.900,00
173Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu11.600,00
174Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku81.300,00
175Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu13.100,00
176Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu80.300,00
177Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie224.200,00
178Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi203.000,00
179Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu64.400,00
180Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej1.900,00
181Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie170.600,00
182Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie18.800,00
183Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie23.400,00
184Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie9.100,00
185Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie900,00
186Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu2.900,00
187Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu2.900,00
188Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku2.800,00
189Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie14.200,00
190Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu44.000,00
191Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie7.800,00
192Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu6.700,00
193Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie28.000,00
194Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu25.100,00
195Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni17.900,00
196Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie5.900,00
197Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologu i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie8.600,00
198Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie1.900,00
199Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi7.800,00
200Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie5.700,00
201Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu21.400,00
202Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi28.200,00
203Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie30.300,00
204Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu30.300,00
205Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie11.900,00
206Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku6.200,00
207Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie7.700,00
208Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach1.900,00
209Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku13.000,00
210Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy7.800,00
211Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu5.900,00
212Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze4.900,00
213Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy50.500,00
214Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie72.600,00
215Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu134.600,00
216Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy13.000,00
217Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu9.400,00
218Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim1.900,00
219Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie18.900,00
220Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej1.900,00
221Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie168.100,00
222Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi69.300,00
223Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie38.800,00
224Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie12.600,00
225Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu319.300,00
226Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej8.600,00
227Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu309.700,00
228Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie2.800,00
229Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie56.200,00
230Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie23.200,00
231Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku2.000,00
232Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu2.000,00
233Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie8.300,00
234Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie34.600,00
235Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie3.800,00
236Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku27.800,00
237Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie10.100,00
238Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie101.200,00
239Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie33.400,00
240Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie11.100,00
241Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi23.700,00
242Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach11.500,00
243Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi17.000,00
244Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy6.300,00
245Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach25.900,00
246Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie7.500,00
247Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy17.900,00
248Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie3.800,00
249Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach900,00
250Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku9.800,00
251Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach36.900,00
252Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie38.600,00
253Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej17.900,00
254Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku77.000,00
255Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi5.800,00
256Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie12.500,00
257Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie7.700,00
258Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie8.700,00
259Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach80.100,00
260Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu39.900,00
261Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie6.600,00
262Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie9.700,00
263Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku2.800,00
264Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu106.100,00
265Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu85.900,00
266Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu56.600,00
267Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie122.200,00
268Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu80.300,00
269Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu40.500,00
270Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie5.700,00
271Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach7.200,00
272Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie40.600,00
273Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży34.800,00
274Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach23.900,00
275Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach96.600,00
276Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie5.700,00
277Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi19.700,00
278Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie18.500,00
279Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku41.000,00
280Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie900,00
281Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie31.900,00
282Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu36.900,00
283Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie18.900,00
284Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą5.700,00
285Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu19.400,00
286Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze5.800,00
287Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie71.600,00
Suma7.567.584.800,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", w rozdziale 80309 "Pomoc materialna dla studentów i doktorantów"

L.p.JednostkaKwota

(w złotych)

123
IPubliczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:1.036.124.100,00
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie41.787.400,00
2Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie8.418.100,00
3Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie6.263.300,00
4Akademia Pomorska w Słupsku6.694.500,00
5Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej4.684.700,00
6Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku2.714.500,00
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie4.548.300,00
8Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu3.924.400,00
9Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach3.965.000,00
10Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie6.605.600,00
11Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu3.725.100,00
12Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie651.600,00
13Politechnika Białostocka15.521.300,00
14Politechnika Częstochowska12.876.300,00
15Politechnika Gdańska23.320.400,00
16Politechnika Koszalińska10.547.700,00
17Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki17.763.700,00
18Politechnika Lubelska13.962.200,00
19Politechnika Łódzka18.494.400,00
20Politechnika Opolska11.059.300,00
21Politechnika Poznańska18.056.600,00
22Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza27.435.000,00
23Politechnika Śląska22.953.500,00
24Politechnika Świętokrzyska w Kielcach14.431.100,00
25Politechnika Warszawska35.069.300,00
26Politechnika Wrocławska28.972.700,00
27Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie27.010.300,00
28Szkoła Główna Handlowa w Warszawie7.760.900,00
29Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach7.650.600,00
30Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie15.932.300,00
31Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu5.632.600,00
32Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu14.415.900,00
33Uniwersytet Gdański25.498.000,00
34Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu34.638.600,00
35Uniwersytet Jagielloński w Krakowie38.200.000,00
36Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach21.264.600,00
37Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie10.951.400,00
38Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy13.163.800,00
39Uniwersytet Łódzki36.814.800,00
40Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie35.450.700,00
41Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu30.103.100,00
42Uniwersytet Opolski16.024.800,00
43Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie15.078.900,00
44Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach13.722.700,00
45Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie16.802.200,00
46Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu12.673.700,00
47Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu12.647.400,00
48Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie15.477.000,00
49Uniwersytet Rzeszowski27.337.400,00
50Uniwersytet Szczeciński16.461.900,00
51Uniwersytet Śląski w Katowicach22.257.800,00
52Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu13.269.500,00
53Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy10.659.500,00
54Uniwersytet w Białymstoku13.739.400,00
55Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie40.793.300,00
56Uniwersytet Warszawski34.551.400,00
57Uniwersytet Wrocławski29.783.400,00
58Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze18.263.300,00
59Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie17.646.900,00
IIPubliczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:99.302.400,00
1Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze2.354.300,00
2Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu1.247.300,00
3Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej4.829.000,00
4Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży3.225.300,00
5Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu6.471.600,00
6Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu2.111.400,00
7Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu2.452.300,00
8Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie2.774.800,00
9Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku1.993.900,00
10Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu6.055.800,00
11Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach2.446.800,00
12Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu2.127.200,00
13Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu745.100,00
14Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie4.861.300,00
15Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile2.802.700,00
16Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu1.475.400,00
17Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy4.590.400,00
18Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie3.308.600,00
19Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie1.961.700,00
20Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu4.172.900,00
21Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie550.400,00
22Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie702.500,00
23Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim4.371.900,00
24Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie4.611.200,00
25Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie358.300,00
26Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu6.208.400,00
27Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie2.794.900,00
28Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku3.913.700,00
29Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu1.932.900,00
30Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu264.200,00
31Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach762.100,00
32Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie679.000,00
33Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie5.390.600,00
34Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu565.900,00
35Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku2.438.000,00
36Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu1.750.600,00
IIIPubliczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego:18.440.600,00
1Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte2.722.400,00
2Akademia Obrony Narodowej4.690.500,00
3Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego9.385.600,00
4Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie1.000.200,00
5Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki641.900,00
IV.Uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego:35.395.500,00
1Akademia Ignatianum w Krakowie1.906.300,00
2Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie28.250.900,00
3Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie547.600,00
4Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu613.000,00
5Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie79.200,00
6Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie2.308.100,00
7Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie230.200,00
8Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej83.200,00
9Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne Św. Jana Chrzciciela w Warszawie323.600,00
10Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej31.400,00
11Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej102.600,00
12Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie121.500,00
13Wyższe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej w Siedlcach171.200,00
14Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych w Poznaniu13.400,00
15Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie103.600,00
16Wyższe Seminarium Duchowne 00. Franciszkanów w Krakowie65.000,00
17Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n. Wartą29.700,00
18Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu46.800,00
19Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu167.500,00
20Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie118.000,00
21Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu 0.0. Paulinów w Krakowie52.500,00
22Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy16.100,00
23Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie14.100,00
VUczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:307.811.271,20
1Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku3.475.200,00
2Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi7.981.700,00
3Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie2.070.600,00
4ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie1.882.400,00
5Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku1.158.600,00
6Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej591.800,00
7Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy1.159.800,00
8Collegium Civitas w Warszawie634.100,00
9Collegium Masoviense - Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie152.200,00
10Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach1.560.500,00
11Collegium Varsoviense w Warszawie502.700,00
12Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu4.220.700,00
13Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach225.200,00
14Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych ASESOR we Wrocławiu322.100,00
15Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu1.505.100,00
16Europejska Akademia Sztuk w Warszawie7.100,00
17Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie z siedzibą w Sopocie421.600,00
18Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie405.700,00
19Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie604.100,00
20Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu24.900,00
21Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku596.600,00
22Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku2.566.600,00
23Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach392.900,00
24Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie2.324.400,00
25Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach4.227.600,00
26Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach410.900,00
27Grudziądzka Szkoła Wyższa w Grudziądzu153.400,00
28Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie324.500,00
29Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie417.300,00
30Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie6.938.600,00
31Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia1.111.500,00
32Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy3.189.800,00
33Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie255.100,00
34Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach551.200,00
35Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze108.200,00
36Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach331.200,00
37Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku508.400,00
38Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie1.670.100,00
39Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie z siedzibą w Krakowie1.216.300,00
40Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu778.100,00
41Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu393.000,00
42Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach193.800,00
43Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku1.190.100,00
44Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu291.900,00
45Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego1.964.500,00
46Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie1.082.800,00
47PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie928.000,00
48Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle490.500,00
49Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko w Podkowie Leśnej57.600,00
50Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie88.600,00
51Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych1.073.100,00
52Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim332.600,00
53Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni709.700,00
54Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie329.400,00
55Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach409.500,00
56Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu518.900,00
57Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie708.100,00
58Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu964.000,00
59Puławska Szkoła Wyższa339.800,00
60Radomska Szkoła Wyższa551.800,00
61Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi4.000,00
62Sopocka Szkoła Wyższa z siedzibą w Sopocie938.100,00
63Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi9.304.300,00
64Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim119.300,00
65Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie1.135.300,00
66Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie569.600,00
67Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie2.233.500,00
68Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku3.276.500,00
69Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni198.600,00
70Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie84.600,00
71Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie4.859.000,00
72Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu51.800,00
73Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie325.400,00
74Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach339.600,00
75Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach1.198.600,00
76Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach462.200,00
77Toruńska Szkoła Wyższa449.500,00
78Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości247.100,00
79Uczelnia Łazarskiego w Warszawie2.947.900,00
80Uczelnia Vistula z siedzibą w Warszawie450.700,00
81Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej -Curie w Warszawie2.662.300,00
82Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie493.200,00
83VIAMODA Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie9.200,00
84Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości1.264.500,00
85Warszawska Szkoła Filmowa z siedzibą w Warszawie28.600,00
86Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa125.400,00
87Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego333.600,00
88Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa w Warszawie126.100,00
89Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie745.200,00
90Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie813.900,00
91Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej1.125.700,00
92Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu255.900,00
93Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu469.400,00
94"Wschód-Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi49.000,00
95Wszechnica Mazurska w Olecku598.800,00
96Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie1.390.900,00
97Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach2.728.300,00
98Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku568.000,00
99Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu472.500,00
100Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie382.900,00
101Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni1.364.700,00
102Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku3.197.100,00
103Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach737.000,00
104Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce1.103.400,00
105Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie727.300,00
106Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej877.600,00
107Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie1.009.600,00
108Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży2.168.700,00
109Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie64.200,00
110Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku3.861.700,00
111Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu6.240.400,00
112Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu5.429.800,00
113Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu5.839.000,00
114Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach405.600,00
115Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie445.300,00
116Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apdron" w Krakowie246.700,00
117Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu2.348.600,00
118Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie382.500,00
119Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi228.600,00
120Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim1.721.800,00
121Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie324.800,00
122Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu744.500,00
123Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University w Nowym Sączu2.985.600,00
124Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej2.251.300,00
125Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim474.800,00
126Wyższa Szkoła Biznesu w Pile392.600,00
127Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie1.244.700,00
128Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi411.300,00
129Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu85.000,00
130Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu754.900,00
131Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu118.200,00
132Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi1.084.700,00
133Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie1.817.900,00
134Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku697.200,00
135Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni224.000,00
136Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli368.600,00
137Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach834.800,00
138Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej375.100,00
139Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce612.500,00
140Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie166.200,00
141Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie1.016.200,00
142Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie6.259.800,00
143Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach4.354.700,00
144Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach2.053.700,00
145Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie663.800,00
146Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu1.017.500,00
147Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu27.800,00
148Wyższa Szkoła Finansów i Administracji z siedzibą w Gdyni137.100,00
149Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi509.000,00
150Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej692.600,00
151Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku3.660.000,00
152Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie3.236.600,00
153Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu804.900,00
154Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu175.600,00
155Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie924.900,00
156Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie328.600,00
157Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie935.200,00
158Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy2.934.800,00
159Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie340.100,00
160Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach2.823.900,00
161Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim837.600,00
162Wyższa Szkoła Handlowa w likwidacji z siedzibą w Krakowie78.600,00
163Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu2.415.700,00
164Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu1.024.900,00
165Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie1.028.900,00
166Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu572.300,00
167Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu351.600,00
168Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu963.600,00
169Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie1.419.200,00
170Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie1.337.300,00
171Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu683.300,00
172Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu728.300,00
173Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu244.100,00
174Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach214.400,00
175Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu293.700,00
176Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku1.975.700,00
177Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu39.100,00
178Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu1.157.000,00
179Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie2.851.000,00
180Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi1.958.500,00
181Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu653.100,00
182Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej36.700,00
183Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie5.566.400,00
184Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie714.900,00
185Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie406.800,00
186Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie584.600,00
187Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie216.300,00
188Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu62.000,00
189Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu78.900,00
190Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki w Słupsku79.900,00
191Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie693.200,00
192Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu822.100,00
193Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie114.400,00
194Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu152.700,00
195Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie z siedzibą w Koninie319.600,00
196Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu325.800,00
197Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni163.700,00
198Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie320.500,00
199Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Szczecinie69.900,00
200Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi224.600,00
201Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie526.900,00
202Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu475.600,00
203Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie680.900,00
204Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu1.141.400,00
205Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie204.100,00
206Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku3.500,00
207Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie238.500,00
208Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach98.200,00
209Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Białymstoku598.000,00
210Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy221.000,00
211Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu220.300,00
212Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku67.200,00
213Wyższa Szkoła Menedżerska w Jeleniej Górze60.100,00
214Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy1.529.600,00
215Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie6.505.700,00
216Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu2.122.400,00
217Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy152.600,00
218Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu746.900,00
219Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim311.700,00
220Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie403.200,00
221Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej10.100,00
222Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie4.079.500,00
223Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi845.100,00
224Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie1.026.800,00
225Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie105.600,00
226Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu6.310.400,00
227Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej338.800,00
228Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu6.745.000,00
229Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie387.500,00
230Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie1.961.400,00
231Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie323.500,00
232Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku177.300,00
233Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w likwidacji z siedzibą w Falentach33.000,00
234Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Nowym Sączu126.300,00
235Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie132.300,00
236Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie629.200,00
237Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie126.800,00
238Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku406.500,00
239Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza z siedzibą w Przeworsku37.500,00
240Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie2.347.400,00
241Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi70.900,00
242Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie678.400,00
243Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie369.300,00
244Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi879.500,00
245Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach391.900,00
246Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych i Teatralnych z siedzibą w Warszawie1.700,00
247Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi374.500,00
248Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy152.900,00
249Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach618.000,00
250Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy201.700,00
251Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie298.400,00
252Wyższa Szkoła Techniczno-Przyrodnicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu10.100,00
253Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku174.600,00
254Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach376.500,00
255Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie253.300,00
256Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie36.700,00
257Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej444.600,00
258Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku1.748.000,00
259Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi205.300,00
260Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie503.500,00
261Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie176.800,00
262Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie220.900,00
263Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach986.800,00
264Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu1.119.900,00
265Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie327.500,00
266Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie78.700,00
267Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku648.500,00
268Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu1.795.500,00
269Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu2.727.100,00
270Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu1.948.200,00
271Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie3.596.000,00
272Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu50.600,00
273Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu452.600,00
274Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie329.000,00
275Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie2.535.800,00
276Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży873.800,00
277Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach1.435.800,00
278Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie87.200,00
279Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi403.300,00
280Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie55.900,00
281Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku1.082.500,00
282Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie96.500,00
283Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie131.700,00
284Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie306.400,00
285Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" w Poznaniu766.400,00
286Wyższa Szkoła Zawodowa "Oeconomicus" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w likwidacji z siedzibą w Szczecinie17.571,20
287Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie419.800,00
288Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi14.700,00
289Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży z siedzibą w Łomży7.400,00
290Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie nad Odrą134.300,00
291Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu934.200,00
292Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze139.300,00
293Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie1.181.500,00
VIJednostki naukowe, z tego:526.600,00
1Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie2.500,00
2Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie5.300,00
3Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi7.800,00
4Centrum Onkologii □ Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie3.700,00
5Główny Instytut Górnictwa w Katowicach9.800,00
6Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie7.100,00
7Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie7.400,00
8Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie3.100,00
9Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie11.900,00
10Instytut Badawczy Leśnictwa3.700,00
11Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie28.100,00
12Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie3.900,00
13Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie28.200,00
14Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży1.400,00
15Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie2.000,00
16Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu14.600,00
17Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie9.500,00
18Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie4.900,00
19Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie11.100,00
20Instytut Dendrologii PAN w Kórniku600,00
21Instytut Elektrotechniki w Warszawie1.600,00
22Instytut Farmakologii PAN w Krakowie3.300,00
23Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie16.600,00
24Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie2.100,00
25Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie3.100,00
26Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie13.700,00
27Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu1.700,00
28Instytut Fizyki PAN w Warszawie14.900,00
29Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu1.200,00
30Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu4.900,00
31Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu3.300,00
32Instytut Geofizyki PAN w Warszawie3.500,00
33Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie2.700,00
34Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie400,00
35Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie600,00
36Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie9.000,00
37Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie3.900,00
38Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu7.600,00
39Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach600,00
40Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie6.800,00
41Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie12.500,00
42Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku1.400,00
43Instytut Matematyczny PAN w Warszawie4.900,00
44Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie9.000,00
45Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie6.200,00
46Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie26.300,00
47Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie1.200,00
48Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie58.100,00
49Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatsowskiego PAN we Wrocławiu5.600,00
50Instytut Oceanologii PAN w Sopocie7.400,00
51Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie1.000,00
52Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu3.900,00
53Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie3.300,00
54Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie9.000,00
55Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie4.100,00
56Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie1.600,00
57Instytut Psychologii PAN w Warszawie11.600,00
58Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie5.500,00
59Instytut Slawistyki PAN w Warszawie3.900,00
60Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie2.500,00
61Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie1.700,00
62Instytut Sztuki PAN w Warszawie16.400,00
63Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach3.800,00
64Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie2.100,00
65Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach1.200,00
66Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie2.500,00
67Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie5.500,00
68Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie2.100,00
69Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku4.100,00
70Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach1.700,00
71Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie38.400,00
Suma1.497.600.471,20

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ

jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 38 "Szkolnictwo wyższe", w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe", w rozdziale 80311 "Zadania projakościowe"

L.p.JednostkaKwota

(w złotych)

123
IPubliczne uczelnie akademickie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:138.491.900,00
1Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie6.310.000,00
2Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie190.000,00
3Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie260.000,00
4Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej1.080.000,00
5Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie270.000,00
6Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu190.000,00
7Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach240.000,00
8Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie400.000,00
9Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu330.000,00
10Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie400.000,00
11Politechnika Białostocka2.390.000,00
12Politechnika Częstochowska1.130.000,00
13Politechnika Gdańska3.343.100,00
14Politechnika Koszalińska380.000,00
15Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki3.700.000,00
16Politechnika Lubelska230.000,00
17Politechnika Łódzka4.890.000,00
18Politechnika Opolska320.000,00
19Politechnika Poznańska4.267.100,00
20Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza120.000,00
21Politechnika Śląska3.600.000,00
22Politechnika Świętokrzyska w Kielcach2.260.000,00
23Politechnika Warszawska7.451.100,00
24Politechnika Wrocławska5.609.800,00
25Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie3.047.300,00
26Szkoła Główna Handlowa w Warszawie2.750.000,00
27Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach360.000,00
28Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie610.000,00
29Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu1.460.000,00
30Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu2.570.000,00
31Uniwersytet Gdański5.716.400,00
32Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu7.280.400,00
33Uniwersytet Jagielloński w Krakowie16.869.200,00
34Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach210.000,00
35Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie1.690.000,00
36Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy380.000,00
37Uniwersytet Łódzki3.480.000,00
38Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie1.380.000,00
39Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu5.490.000,00
40Uniwersytet Opolski1.174.400,00
41Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie1.690.000,00
42Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach130.000,00
43Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie320.000,00
44Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu570.000,00
45Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu720.000,00
46Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie1.620.000,00
47Uniwersytet Rzeszowski950.000,00
48Uniwersytet Szczeciński990.000,00
49Uniwersytet Śląski w Katowicach2.433.300,00
50Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu90.000,00
51Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy2.340.000,00
52Uniwersytet w Białymstoku1.251.900,00
53Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie3.192.400,00
54Uniwersytet Warszawski10.370.000,00
55Uniwersytet Wrocławski6.575.500,00
56Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze340.000,00
57Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie1.080.000,00
IIPubliczne uczelnie zawodowe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:1.000.000,00
1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu1.000.000,00
IIIPubliczne uczelnie wojskowe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, z tego:1.880.000,00
1Akademia Obrony Narodowej160.000,00
2Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego720.000,00
3Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki1.000.000,00
IVUczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego:420.000,00
1Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy20.000,00
2Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi10.000,00
3Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach40.000,00
4Akademia Muzyczna w Krakowie70.000,00
5Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie140.000,00
6Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku50.000,00
7Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi90.000,00
VUczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, z tego:6.370.000,00
1Gdański Uniwersytet Medyczny630.000,00
2Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie530.000,00
JŚląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach920.000,00
4Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu460.000,00
5Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu680.000,00
6Uniwersytet Medyczny w Białymstoku270.000,00
7Uniwersytet Medyczny w Lublinie750.000,00
8Uniwersytet Medyczny w Łodzi980.000,00
9Warszawski Uniwersytet Medyczny1.150.000,00
VIUczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw transportu, z tego:1.000.000,00
1Akademia Morska w Szczecinie1.000.000,00
VIIUczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, z tego:5.357.700,00
1Akademia Ignatianum w Krakowie310.000,00
2Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie3.157.700,00
3Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu700.000,00
4Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie1.190.000,00
VIIIUczelnie niepubliczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, z tego:12.635.000,00
1Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie1.000.000,00
2Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku1.000.000,00
3Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku Białej1.000.000,00
4Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu2.455.000,00
5Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych140.000,00
6Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie2.040.000,00
7Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej1.000.000,00
8Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy1.000.000,00
9Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu1.000.000,00
10Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu1.000.000,00
11Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej1.000.000,00
IXKrajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, z tego:46.270.500,00
1Centrum Badań Innowacyjnych10.000.000,00
2Konsorcjum naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk10.000.000,00
3Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. M. Smoluchowskiego "Materia - energia -przyszłość"10.000.000,00
4Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej7.678.900,00
5Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Matematycznego PAN6.173.800,00
6Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego2.417.800,00
Suma213.425.100,00