Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) w związku z § 13 ust. 1 statutu Muzeum Narodowego w Krakowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie (Dz. Urz. MK Nr 3, poz. 20 oraz z 2010 r. MKiDN Nr 4, poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 52 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 71) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk;";

2) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Jerzy Krogulec".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).