Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 10 maja 2013 r.
uchylające zarządzenie nr 15 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.