Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 maja 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej

W celu racjonalizacji gospodarki środkami finansowymi przeznaczonymi na opłaty za usługi telekomunikacyjne dla oddziałów Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej, ustala się co następuje:
§  1. W decyzji nr 191 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie finansowania usług telekomunikacyjnych w oddziałach Straży Granicznej i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 61 i Nr 13, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 8 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"8. Dyrektor BŁiI niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego przesyła jednostkom organizacyjnym:",

b) po ust. 11 dodaje się ust. 11 a w brzmieniu:

"11a. W przypadku utraty karty SIM z przeznaczeniem do wykonywania połączeń lub karty SIM do Internetu należy o tym niezwłocznie poinformować inżyniera dyżurnego pod numerem (22) 5135243 lub wewnętrznym 6605243, w celu zablokowania możliwości wykonywania połączeń generujących koszty.",

c) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Do prowadzenia korespondencji z jednostkami organizacyjnymi, o której mowa w § 3 ust. 8 i 13, w imieniu dyrektora BŁiI, upoważniony jest kierownik sekcji odpowiedzialnej za dokonywanie rozliczeń usług telekomunikacyjnych w BŁiI.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku przekroczenia limitu finansowego, ustalonego zgodnie z § 4 ust. 2, kierownicy są zobowiązani do złożenia pisemnego uzasadnienia okoliczności powstałego przekroczenia, w terminie 14 dni roboczych.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.