Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego"

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 24 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego", zwaną dalej "Komisją".
§  2. W skład Komisji wchodzą:
1) Przewodniczący - Wojciech Augustowski;
2) członkowie: - Ewa Annusewicz,

- Natalia Jaworska,

- Jarosław Parjaszewski,

- Katarzyna Świąder,

- Jolanta Wulf.

§  3. Do zadań Komisji należy:
1) opiniowanie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego", ogłoszonym w dniu 27 marca 2013 r., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy;
2) wybór najkorzystniejszych ofert realizacji zadania publicznego;
3) przygotowanie rekomendacji dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zlecenia organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1, wraz z określeniem kwot dotacji na ten cel.
§  4.
1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji.
3. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności na posiedzeniu Komisji, zastępuje wskazany przez niego członek Komisji.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący.
§  5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk albo w drodze głosowania, w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§  6. Obsługę prac Komisji Konkursowej zapewnia Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.